Aktuality

Za odstraňovanie nepôvodných rastlinných druhov zodpovedá vlastník pozemku

Nepôvodné druhy rastlín

Invázne rastliny majú schopnosť rýchlo sa šíriť koreňmi, odlomkami a semenami. Ich najväčším negatívom je, že dokážu vytláčať pôvodné rastlinstvo, a to aj na veľkých plochách. Okrem ničenia prírody môžu spôsobovať veľké ekonomické škody, najviac v poľnohospodárstve a lesníctve. Dokážu dobre prežívať nepriaznivé obdobia a predstavujú najväčšiu hrozbu pre biodiverzitu. Samospráva sa usiluje o minimalizovanie inváznych rastlín na svojom území. Na základe oznámenia o ich povinnom odstraňovaní k tomu pravidelne vyzýva aj vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v meste. 

Na Slovensku platná legislatíva ustanovuje zoznam inváznych rastlín. Medzi bylinné druhy je zaradený boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, glejovka americká, rod pohánkovec (krídlatka), ambrózia palinolistá, zlatobyľ kanadská a obrovská. Z drevín je to pajaseň žliazkatý, beztvarec krovitý, kustovnica cudzia a javorovec jaseňolistý. Za odstraňovanie inváznych rastlín je zodpovedný majiteľ, respektíve vlastník pozemku.

Nepôvodné druhy rastlín na mestských pozemkoch odstraňuje organizácia spravujúca verejnú zeleň, teda Záhradnícke a rekreačné služby. Ich zamestnanci si vedú presnú evidenciu výskytu inváznych rastlín, a aj evidenciu opakovaných zásahov na likvidáciu nepôvodných druhov. V prípade výskytu inváznych rastlín na pozemkoch vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, im oddelenie životného prostredia zasiela výzvy na bezodkladné odstránenie týchto rastlín a zabezpečenie pravidelnej údržby pozemku,“ povedala Beata Kostúrová, vedúca Oddelenia životného prostredia MsÚ v Banskej Bystrici.

Viaceré invázne druhy v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach a na opustených priestranstvách. Často zasahujú aj do cenných pôvodných rastlinných spoločenstiev.

Invázne rastliny sa vyskytujú hlavne v okrajových častiach mesta, ktoré nie sú dostatočne kosené. Taktiež sú aj v objektoch bývalých priemyselných podnikov, ktoré boli zlikvidované a ich pozemky sú desiatky rokov neudržiavané, ako napríklad Smrečina či bývalý areál Slovenky. Nájsť ich môžeme i v lokalite bývalých záhradkárskych osád, ktoré sú pripravované na výstavbu, ale vlastníci pozemkov sa nijako nepričinili o likvidáciu nepôvodných druhov. Ide o zrušené záhradkárske osady Pod Urpínom, na konci Hviezdoslavovej ulice, ako aj o záhradkársku oblasť nad Internátnou ulicou,“ uviedla Eva Furčáková z oddelenia životného prostredia.

Na zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín samospráva vlastníkom pozemkov odporúča ich pravidelnú údržbu najmä kosením, mulčovaním, podsekávaním či vytrhávaním. Mesto každoročne zverejňuje na úradných tabuliach, ako aj na webovej stránke informácie o povinnom odstraňovaní nepôvodných druhov rastlín, vrátane spôsobu ich odstraňovania. Ďalšie informácie o danej problematike je možné získať na oddelení životného prostredia, osobne, telefonicky na čísle 048/ 4330 452 a e-mailom eva.furcakova@banskabystrica.sk.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria