Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 13.2.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica, 6. 2. 2024

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 13. februára 2024 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

1. Otvorenie

2.Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Hokejbalové ihrisko a skatepark, Banská Bystrica“ z výzvy Fondu na podporu športu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2024

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Zmena zástupcov mesta v orgánoch právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Zmena zloženia Komisie MsZ pre mestské časti

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Voľba člena Výboru č. 4 pre mestské časti Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka – neposlanca

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

11. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 21/2023 – kontroly evidencie, výberu a účtovania poplatkov v zariadení školského stravovania Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica v prvom štvrťroku 2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

12. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2024 – kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce za kalendárny rok 2023 v zmysle § 18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

13. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

14. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 6. 12. 2023 do 6. 2. 2024

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

15. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 12. decembra 2023

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

16. Interpelácie poslancov

17. Diskusia

18. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informatívna správa o tvorbe a finalizácii Akčného plánu otvoreného spravovania 2024 – 2027

– Informatívna správa k uzneseniu č. 30/2022 – MsZ z 13.12.2022

– Informatívna správa o petíciách za predchádzajúce obdobie

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. hlavného kontrolóra mesta

3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

4. riaditeľa MBB a.s.

5. náčelníka MsP

6. vedúcich zamestnancov MsÚ

7. zástupcu okresnej prokuratúry

8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia