Aktuality

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 19.3.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta

 

Banská Bystrica, 15. 3. 2024

 

POZVÁNKA

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zvolávam

II. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
na 19. marec 2024 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2023

Predkladá: Ján Nosko, primátor

5. Návrh na schválenie použitia a zmeny účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor

6. Návrh na schválenie použitia a zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor

7. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

8. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1

Predkladá: Ján Nosko, primátor

9. Aktualizácia návrhov na čerpanie úverov

Predkladá: Ján Nosko, primátor

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Zmena zloženia Komisie MsZ pre životné prostredie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. hlavného kontrolóra mesta

3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

4. riaditeľa MBB a.s.

5. náčelníka MsP

6. vedúcich zamestnancov MsÚ

7. zástupcu okresnej prokuratúry

8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia