Aktuality

Poznatky z výskumu v Kremničke nás posunú vpred

Docent Pavol Šteiner počas tohtoročného archeologického výskumu v Kremničke

Na miestach masových popráv a povstaleckej obrany počas druhej svetovej vojny, v mestskej časti Kremnička, sa začal archeologický výskum, aký sa na Slovensku doposiaľ nikdy neuskutočnil. Samospráva ho iniciovala so zámerom získať relevantné podklady, ktoré využijú pamiatkari na rozšírenie pásma pamiatkovej ochrany lokality, kde sa odohral masaker patriaci k najväčším zločinom spáchaným u nás. Od apríla 1945 do roku 1948 bolo z masových hrobov exhumovaných celkovo 747 tiel. Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke dodnes pripomína smutné historické udalosti, počas ktorých boli v tejto lokalite popravené nevinné obete. Pred dvoma rokmi mesto zabezpečilo realizáciu historického a dokumentačného výskumu lokalít pri pamätníku. Na žiadosť samosprávy bol v roku 2022 objekt protitankovej priekopy a bunkra zapísaný ako samostatný vojnový hrob do Ústrednej evidencie vojnových hrobov. O výskume v mestskej časti Kremnička sme sa rozprávali s docentom Pavlom Šteinerom z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.

Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici je vymedzené, v akom rozsahu, a na ktorých parcelách môže tím archeológov prieskum realizovať. Konkrétne, ktorých miest sa výskum týka?
Výskum realizujeme na viacerých parcelách južne a severne od Kremničky. Presnejšie v priestore protitankovej priekopy a priľahlých povstaleckých bunkrov, ako aj v lokalite Pod Stráňami, teda tam, kde dokázateľne prišlo k popravám a pochovaniu obetí. Žiaľ, nie všetci vlastníci pozemkov umožnili výskum vykonať. Týka sa to hlavne lúky pod pamätníkom, ktorá slúžila ako zhromaždisko obetí.

Približne v polovici apríla tohto roka ste v rámci prvej fázy výskumu realizovali jednodňový povrchový prieskum s detektormi kovov. V máji a júni uskutočníte sondáž protitankovej priekopy a betónového bunkra, s cieľom identifikovať miesta popráv. Na jeseň chcete pokračovať v druhej fáze. V ktorej časti a na čo sa zameriate?
V prvej fáze sa nám podarilo presne identifikovať prinajmenšom jedno miesto, kde došlo k popravovaniu obetí. Rovnako aj zistiť dôkazy o bojovej činnosti, s najväčšou pravdepodobnosťou z konca októbra 1944, kedy sa pri Kremničke krátko bojovalo. Bližšie informácie si zatiaľ bez dôkladných analýz netrúfam uviesť. Sondáže priekopy a bunkrov majú jednak zistiť možnú prítomnosť neexhumovaných tiel popravených osôb a zároveň objasniť rozmery a konštrukciu obranných objektov.

Pre odborníkov bude určite zaujímavé zistiť profil aj rozmery priekopy, ktorá bola nafotená v roku 1944, no nebola nikdy skúmaná. Čím je podľa Vás tento archeologický výskum výnimočný?
Výskumu moderných konfliktov sa zatiaľ na Slovensku nevenovala prakticky žiadna pozornosť. Preto naša aktivita v Kremničke môže byť nielen prvý projektom tohto druhu u nás, ale zároveň napomôže pamiatkovej ochrane celého areálu.

Archeologický výskum, ktorého iniciátorom je samospráva, sa realizuje na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Kto všetko tvorí tím podieľajúci sa na prieskume lokality, kde sa odohral masaker patriaci k najväčším zločinom spáchaným na Slovensku?
V našom výskumnom tíme sú pracovníci Katedry archeológie UKF v Nitre, teda skúsení archeológovia, ale aj doktorandi. V nasledujúcich fázach však plánujeme i zapojenie študentov bakalárskeho a magisterského stupňa. Čo nás mimoriadne teší je fakt, že nám spoluprácu ponúkli tiež dobrovoľníci z Banskej Bystrice a okolia.

Z archeologicko-historického hľadiska, ako vnímate skutočnosť, že doteraz sa v Kremničke, na mieste masových popráv, výskum v takomto rozsahu nikdy neuskutočnil?
Táto téma by si zaslúžila dlhšie vysvetľovanie. V skratke môžem skonštatovať, že hlavným impulzom bolo možné ohrozenie pietnych miest výstavbou a hlavne príkladná snaha samosprávy o ich ochranu. Doposiaľ bol v Kremničke chránený len pamätník a hroby, čo sa ukázalo ako nedostatočné. Základný zámer výskumu má byť rozšírenie celej pamiatkovej ochrany danej lokality. Naším prvotným cieľom je poskytnúť pamiatkarom relevantné doklady, aby sa tento zámer podarilo zrealizovať. Druhotným vedeckým zámerom je objaviť niečo nové.

Ako vedúci pracovného tímu, čo očakávate od celého výskumu, a ako využijete získané poznatky?
Celý projekt je natoľko novátorský, že hoci máme isté očakávania, bez predošlých skúseností s výskumom popravísk z druhej svetovej vojny na Slovensku, je veľmi ťažké ich formulovať. Dá sa povedať, že akékoľvek poznatky nás posunú vpred, a až s výsledkami ďalších podobných aktivít budeme môcť robiť širšie závery.

V tomto roku si pripomenieme 80. výročie od vypuknutia Slovenského národného povstania. Myslíte si, že výsledky prieskumu miesta masových popráv v Kremničke budú akýmsi mementom okrúhleho výročia SNP?
Snáď v tom môžeme vidieť symboliku. Každopádne je veľmi pozitívne, že sa s týmto výskumom začína práve teraz. Dúfame, že nebude posledný tohto druhu a skúmanie bojísk i iných významných lokalít z druhej svetovej vojny bude u nás pokračovať.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora