Aktuality

O vyhradené parkovanie budú môcť po novom požiadať už len zdravotne znevýhodnené osoby

parkovacia politika Banská Bystrica

Za posledných desať rokov stúpol v krajských mestách počet áut niekoľkonásobne a množstvo parkovacích miest v každom z nich je nedostatočné. Pribúdajúce automobily zhoršujú možnosti parkovania predovšetkým pre rezidentov. Aj preto samospráva už niekoľko mesiacov pracuje na ucelenom návrhu postupného zavedenia systému regulovaného parkovania v jednotlivých častiach Banskej Bystrice. Jedným z prvých opatrení je zastavenie vydávania nových povolení o vyhradené parkovanie a vytvorenie tímu na MsÚ, ktorý bude mať parkovaciu agendu na starosti.

Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci novelu Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, ktorá sa týka možnosti vyhradiť si parkovacie miesto pre fyzické, právnické osoby a  osoby ŤZP. Od 1. januára 2024 ostáva táto možnosť už len osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu a sú držiteľmi parkovacieho preukazu vydaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide o „modrý“ preukaz umiestňovaný v prednej časti vozidla, aby bol viditeľný na účely kontroly. Lehota platnosti preukazu im zároveň bude predlžovaná automaticky, čím ich samospráva odbremení od byrokratických povinností.

Vo väčšine lokalít sme dosiahli naplnenie celkovej kapacity parkovacích plôch, ktorá bola určená na vyhradené parkovacie miesta v zmysle príslušného VZN. V číselnom vyjadrení ide o 1 700 vyhradených miest. Vyhradzovať parkovacie miesta pre konkrétne vozidlá v takom veľkom počte je trvalo neudržateľné a takýto režim už takmer nikde na Slovensku neexistuje. V tomto roku chceme prejsť na nový systém regulácie parkovania, ktorého koncepciu v súčasnosti pripravujeme,“ hovorí Martin Snopko z Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ.

V praxi to znamená, že fyzické a právnické osoby už nemôžu požiadať o nové vyhradené parkovacie miesto.  Postupným zavádzaním rezidentských zón v rámci pripravovanej parkovacej politiky v jednotlivých častiach mesta sa budú postupne rušiť aj modré dopravné značky označujúce vyhradené parkovacie miesta. Samospráva sa pri príprave novej parkovacej politiky snaží inšpirovať aj inými krajskými mestami.

Systém regulovaného parkovania je jediný nástroj, ako urobiť na uliciach poriadok s automobilmi. Dnes si môže ktokoľvek na sídlisku odparkovať aj päť áut, pričom blokuje miesta svojim susedom. Systém regulovaného parkovania chceme v Banskej Bystrici nastaviť veľmi podobne, ako je to v iných krajských mestách. Počítame s postupným zavedením rezidentských zón v rámci celého mesta, pričom obyvatelia s trvalým pobytom budú pri parkovaní zvýhodnení. Doposiaľ funguje takýto spôsob v šiestich lokalitách v blízkosti  historického centra, na ktorý si Banskobystričania zvykli,“ hovorí primátor Ján Nosko.

K ďalším častiam mesta, v ktorých samospráva uvažuje o zavedení rezidentského parkovania je  Uhlisko, Severná a Podlavice. Mesto plánuje aj stretnutia s obyvateľmi.

Reguláciou parkovania zvýhodníme predovšetkým obyvateľov s trvalým pobytom. Aktuálne rozhodujeme o systéme parkovacej technológie, ako aj o režime parkovania. Parkovacia politika vyvoláva rôzne nálady, preto chceme všetky zmeny odkomunikovať v predstihu s poslancami, občianskymi radami, ale predovšetkým s obyvateľmi,“ dopĺňa Miloš Šípoš, odborník na parkovanie z Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ v Banskej Bystrici.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora