Aktuality

Mesto odkúpi pozemky pre vybudovanie nového areálu komunálneho podniku

Nový areál per ZAaRES

Mesto Banská Bystrica v najbližšom období odkúpi pozemky bývalého areálu zberných surovín na Majerskej ceste s rozlohou cca 7 800 m2. Na tento účel použije financie z kladného výsledku hospodárenia  vo výške 970 000 eur. Tento krok odsúhlasili poslanci na dnešnom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zámer samosprávy vybudovať v Majeri sídlo mestského komunálneho podniku, kde bude presťahovaná aj príspevková organizácia, Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), je tak bližšie k realite.

V roku 2003 bol odsúhlasený odpredaj mestských pozemkov v časti areálu Záhradníckych a rekreačných služieb na Švermovej ulici súkromnému developerovi. Z dôvodu jeho rozvíjajúcich sa obchodných činností bude musieť ZAaRES priestory, ktoré v súčasnosti využíva ako odstavné plochy a garáže pre svoje strojné vybavenie, opustiť. Keďže sa v minulosti mestské pozemky rozpredávali, nájsť novú adekvátnu lokalitu s potrebnou rozlohou nebolo pre mesto jednoduché.

Som rád, že sa nám v minulom roku naskytla možnosť odkúpiť areál bývalých zberných surovín na Majerskej ceste. S vlastníkom sme začali rokovať, podarilo sa nám dospieť k dohode, a zároveň dosiahnuť zníženie ceny z 1,2 mil. eur na 970 tis. eur.  Ďakujem všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí dnes tento zámer odsúhlasili. Hoci sme len na začiatku a čaká nás ešte veľa práce, som rád, že  ZAaRES už nebude musieť fungovať v neistote,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Kúpou mesto získa pozemky s rozlohou cca 7 800 m2. V bezprostrednej blízkosti bývalých zberných surovín sa zároveň nachádza aj pozemok o výmere cca 6 800 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta, avšak bez potrebnej prístupovej cesty. Mesto tak môže vytvoriť nielen nový areál, ale získa aj prístup na svoj pozemok, ktorý bol doteraz bez využitia. Výhľadovo vznikne scelená plocha s celkovou rozlohou približne 14 600 m2, s možnosťou zabezpečiť v danej lokalite rozširovanie a rozvoj mestských komunálnych služieb.

Ešte v tomto roku chceme začať s projektovou prípravou potrebnej rekonštrukcie areálu.  Stavebné práce prvej etapy by mali byť realizované v budúcom roku. Spočívať budú v obnove spevnených plôch, administratívnej budovy, dielne, malej haly, oplotenia areálu a pod. Na tento účel chceme čerpať úver, čo bude predmetom schvaľovania na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Verím, že v roku 2026/2027 už bude ZAaRES pracovať na novej adrese v Majeri v obnovenom areáli, a zároveň budeme pracovať na ďalších etapách potrebnej obnovy a našich plánovaných zámeroch,“ dopĺňa Ivan Šabo, riaditeľ Záhradníckych a rekreačných služieb.

V záujme Záhradníckych a rekreačných služieb je v areáli na Majerskej ceste v budúcnosti vybudovať kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, vytvoriť drevinovú škôlku, arborétum, ale napríklad aj začať s včelárstvom.

Napriek nepriaznivej finančnej situácii samospráv sa nám v minulom roku podarilo urobiť také opatrenia, ktoré mali za následok efektívne hospodárenie mesta, a zároveň sme neobmedzili rozsah poskytovaných služieb pre obyvateľov. Vďaka opatrnému hospodáreniu a opatreniu pokryť časť výdavkov v roku 2023 inými zdrojmi financovania, sme vytvorili kladný výsledok hospodárenia mestského rozpočtu vo výške 4,3 mil. eur. Tieto finančné prostriedky použijeme na rôzne účely. Konkrétne na zaplatenie energie vo výške 2,2 mil. eur, ďalších 630 tis. eur použijeme na splácanie úverov, 400 tis. eur investujeme do obnovy ciest a chodníkov a 970 tis. eur práve na nadobudnutie areálu pre ZAaRES a rozvoj komunálneho podniku,“ dopĺňa Martin Majling, 2. zástupca primátora.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora