Aktuality

V Banskej Bystrici sa bude hovoriť o otvorenom vládnutí i podpore mestského rozvoja

Konferencia

V súčasnosti mestá čoraz intenzívnejšie čelia novým a komplexným problémom. Tie majú zásadný dopad na ich rozvoj a schopnosť ďalej napĺňať očakávania a potreby obyvateľov, ako aj rôznych organizácií. Udržateľný rozvoj územia sa vzhľadom na zhoršujúce sa finančné výhľady, zvyšujúci sa tlak na flexibilitu a výkonnosť miest a komplexný charakter výziev už ďalej nedá zabezpečovať len vnútornými kapacitami samosprávy, bez širšej spolupráce s ďalšími aktérmi. Ukazuje sa potreba uplatňovania inovatívnych prístupov. Vítané je získavanie špecifických zručností, postojov a skúseností pre riešenia komplexných výziev udržateľného mestského rozvoja. Nielen o týchto témach sa bude hovoriť na konferencii Ako otvorene vládnuť na miestnej úrovni a podporovať mestský rozvoj, ktorá sa v meste pod Urpínom uskutoční 10. mája 2023.

Doterajšie skúsenosti z využívania princípov Iniciatívy otvoreného vládnutia ukazujú, že sa oplatí rozvíjať kvalitný dialóg. Zároveň aj mobilizovať spoluprácu všetkých aktérov dôležitých pre rozvoj územia, ktorými sú okrem samosprávy aj štátna správa, akademické prostredie, podnikatelia i samotný občiansky sektor a obyvatelia územia.

Interaktívna konferencia Ako otvorene vládnuť na miestnej úrovni a podporovať mestský rozvoj, má ambíciu priniesť jej účastníkom informácie o aktuálnych prístupoch a iniciatívach v Európskej únii v oblasti dobrého spravovania. Prezentované budú tiež skúsenosti z rozvoja miestnej iniciatívy otvoreného vládnutia OGP Local v podmienkach Banskej Bystrice. Súčasne aj praktické odporúčania pre prípravu strategických dokumentov, ktoré získavame vďaka technickej pomoci od OECD, World Bank Group a Spoločného výskumného centra Európskej komisie,“ hovorí Martin Majling, druhý zástupca primátora mesta.

Súčasťou programu budú odborné vstupy, panelové diskusie a okrúhle stoly o možnostiach lepšej spolupráce, zdieľaní skúseností medzi mestami, ďalšími úrovňami verejnej správy a sektormi. Konferencia, svojím formátom, poskytne priestor pre spoločný dialóg, sieťovanie a výmenu skúseností politikov i praktikov a impulzy pre ďalšiu spoluprácu.

Budeme radi, ak sa na konferencii zúčastnia najmä predstavitelia samospráv na regionálnej a lokálnej úrovni. A taktiež odborníci venujúci sa regionálnemu a mestskému rozvoju a participácii na národnej, krajskej a mestskej úrovni. Ide nám o to, aby sa účastníci podelili o svoje skúsenosti a postrehy. Je dôležité vedieť, ako by mestská samospráva, jej úrad a ďalší územní aktéri mohli lepšie spolupracovať a riešiť výzvy dobrého spravovania v kontexte udržateľného mestského rozvoja a prípravy Integrovaných územných stratégií,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ Banská Bystrica.

Registrovať na konferenciu, ktorá sa uskutoční 10. mája 2023 od 9:00 do 16:00 h. v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP 1, sa záujemcovia môžu na uvedenom linku. Aktuálne informácie sú dostupné na webe mesta.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria