Aktuality

Staňte sa súčasťou prvého ročníka banskobystrického Ideathonu

Ideathon BB

Samospráva si pripravila pre verejnosť sériu stretnutí týkajúcich sa rôznych oblastí života a aktuálnych tém, ktoré v spoločnosti rezonujú. Ide napríklad o šport, sociálne služby, zmenu klímy, projekt Zelené sídliská, Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2023 – 2030 či revitalizáciu Mestského parku na Tajovského ulici. Už v prvú aprílovú sobotu sa v Robotníckom dome od 9:00 h. uskutoční celodenná akcia, tzv. Ideathon. Cieľom nového participatívneho konceptu je doplniť nové a inovatívne nápady pre územie Mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica.

Hlavnými témami podujatia bude Moderná mestská funkčná oblasť, kde je kľúčová medzisektorová spolupráca v oblasti inovácií a inteligentných riešení, ako aj kvalitné verejné i otvorené vládnutie. Ďalej to je Zelená mestská funkčná oblasť, ktorá kladie dôraz na spoločné riešenia využívania obnoviteľných zdrojov energie a komunitnú energetiku. V centre pozornosti tiež stojí manažment odpadu, recyklácia a jeho opätovné využitie, komunitne vedená starostlivosť o zelenú infraštruktúru a potravinovú sebestačnosť. Poslednou, treťou témou je Inkluzívna mestská funkčná oblasť, ktorá zahŕňa služby pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, celoživotné vzdelávanie pre všetkých a medzigeneračnú spoluprácu (mladí ľudia, seniori a pod.).

Ideathon BB
Ideathon BB

„Podujatie Ideathon je jedným z krokov v ďalšom procese zberu a vyhodnocovania ideí v rámci rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica (MFO BB). Po skončení akcie budeme pokračovať zberom nápadov prostredníctvom online dotazníkov. Následne uskutočníme online hlasovanie o tom, ktoré z ideí sú prioritné z pohľadu verejnosti. Výsledky hlasovania, ktoré budú mať odporúčací charakter, budú odprezentované Kooperačnej rade pre Integrovanú územnú stratégiu MFO BB. Všetky námety, postrehy či projektové zámery budú zároveň využité aj pri príprave Programu rozvoja mesta, bývalého Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja,“ hovorí Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

V prípade záujmu je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom registračného formulára na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCk1kRqgURE90mGrJjebGLdPVEi_upJrxdUQC_ky87Dj0j4w/viewform. Celý program nájdete na tomto odkaze. Buďte aj vy aktívnou súčasťou transparentnejšieho, spolupracujúcejšieho, participatívnejšieho a inovatívnejšieho mesta.

Mesto sa rozpráva - Časová os plánovaných stretnutí
Mesto sa rozpráva – Časová os plánovaných stretnutí

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie