Aktuality

Školský úrad pokračuje v prevencii v základných, ale aj materských školách

prednáška 1

So sociálno-patologickými javmi, šikanou, násilím, agresivitou či užívaním drog sa stretávajú zriaďovatelia materských, základných či stredných škôl na celom Slovensku čoraz častejšie. Výnimkou nie sú ani banskobystrické školy, a preto samospráva v rámci Školského úradu vytvorila pozíciu referenta školskej krízovej intervencie, pomenovala konkrétne problémy, vytvorila pracovnú skupinu a spracovala katalóg osvety a prevencie, vďaka ktorému už dnes pomáha organizovať prednášky pre rodičov i pedagógov na rôzne témy. Počas uplynulých mesiacov mesto zároveň upozornilo na existenciu automatov v obchodných centrách, ktoré mladistvým ponúkajú na predaj tzv. vapové zariadenia obsahujúce syntetické drogy.  Dobrou správou je, že vďaka výzvam a medializácii tejto témy boli automaty stiahnuté z predajných plôch a nákupných centier v Banskej Bystrici.

Na celoslovenskej úrovni momentálne neexistuje žiadna koncepcia, ktorá by konkrétne riešila protidrogovú prevenciu u detí. Preto sa Banská Bystrica rozhodla túto tému uchopiť a na banskobystrických základných školách riešiť prevenciu komplexne.

Školský úrad odviedol za posledné mesiace kus dobrej práce. Pred časom sme upozornili na problém automatov a vyzvali sme rodičov k obozretnosti, pretože sa v nich dali  legálne zakúpiť syntetické drogy. Dnes disponujeme informáciou, že aj vďaka medializácii tohto problému zmizli automaty z banskobystrických obchodných centier. Hoci je stále možnosť získať tieto produkty aj inými spôsobmi, chcem sa poďakovať obchodníkom, ktorým táto téma, ako aj zdravie detí nie sú ľahostajné. Verím, že tieto látky zaradí Ministerstvo zdravotníctva SR čo najskôr na zoznam zakázaných látok tak, ako avizovalo,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Na školách je v súčasnosti problém predovšetkým so šikanou a užívaním drog. Do katalógu osvety a prevencie preto mesto zapojilo viaceré inštitúcie, ako napr. policajný zbor, mestskú políciu, okresnú prokuratúru, ÚPSVaR, centrum poradenstva a prevencie, RUVZ, organizácie zamerané na ochranu detí a pod. Samospráva v súčasnosti eviduje vysoký záujem zo strany rodičov žiakov i pedagógov základných škôl o organizovanie protidrogových prednášok, ale aj preventívnych prednášok k patologickým javom v športových triedach zameraných napr. na tímovosť. Školský úrad zároveň plánuje participovať na príprave a realizácii krízovej intervencie v prípade nešťastných udalostí, úmrtí, evakuácie či terorizmu.

Žijeme v náročnej dobe, problémy pribúdajú a my musíme byť pripravení na všetko. Na Slovensku sa v základných školách dejú smutné veci a aj na margo tragickej udalosti v ZŠ v obci Prachovany chceme apelovať na ľudí, ktorí sú ticho. Dnes viac ako inokedy je nevyhnutné, aby sme dokázali upozorniť na problém. Ak vidíme, že šikanujú kamaráta, nemôžeme pred tým zatvárať oči, ale je potrebné komunikovať. Práve komunikácia, ktorá je v súčasnosti základ zlyháva, a chýba nám tiež zdravý záujem. Riešením je, aby sme prestali byť ľahostajní ꟷ deti, učitelia, ale aj dospelí. O to ľahšie potom vieme identifikovať problémy, s ktorými budeme vedieť pracovať,“ objasňuje Michael Mikuláš, referent školskej krízovej intervencie banskobystrického Školského úradu, ktorý je dostupný na telefónnom čísle: +421 918 505 255. Samospráva apeluje na všetkých rodičov i učiteľov, ktorí by vedeli o nejakom probléme, aby ho kontaktovali.

Pre mesto je zároveň kľúčové postupne riešiť prevenciu už aj v materských školách. Ďalším krokom, na ktorý sa zameriava je vytvorenie komunikačnej stratégie pedagogických zamestnancov materských škôl s rodičmi.

Komunikácia je narušená v celej spoločnosti a ako zriaďovateľ si uvedomujeme, že v dnešnej dobe je nevyhnutné posilniť status pedagóga. Nedostatočnou komunikáciou medzi učiteľmi a rodičmi vzniká mnoho nedorozumení, ktoré generujú ďalšie problémy. Stráca sa dôvera rodičov smerom k pedagogickým zamestnancom, a práve komunikačná stratégia by to mohla napraviť. Chceme, aby vzájomná dôvera bola obnovená na oboch stranách,“ dopĺňa vedúca Školského úradu Jana Odrobiňáková.

Prevenciu na základných školách chce samospráva zavŕšiť zážitkovým protidrogovým projektom REVOLUTION TRAIN. Protidrogový vlak by mal navštíviť Banskú Bystricu v priebehu budúceho roka. Žiaci budú môcť v jednotlivých vozňoch zážitkovou formou vidieť to, ako vyzerajú drogy, ako sa vyšetrujú, budú vidieť autohaváriu spôsobenú pod vplyvom alkoholu a pod. Mesto Banská Bystrica chce zároveň v spolupráci s BBSK smerovať prevenciu aj na stredné školy, v ktorých je rovnako nevyhnutná.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria