Aktuality

Samospráva v budúcom roku posilní a rozšíri sociálne služby v meste

Seniori komunitný plán

Na území Banskej Bystrice je poskytované široké spektrum sociálnych služieb. Samospráva zabezpečuje takmer 20 z nich. Mesto pod Urpínom má spracovaný komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 až 2027. Ide o strategický dokument podporujúci komplexný rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili návrh akčného plánu na budúci rok, ktorý bol ešte začiatkom októbra tohto roka prerokovaný v pracovných skupinách a zverejnený na pripomienkovanie aj na webovej stránke mesta.

Návrh na plnenie konkrétnych aktivít z Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 formou Akčného plánu pre rok 2024 spracoval odbor sociálnych vecí. Jednotlivé aktivity sú v návrhu rozdelené do šiestich oblastí. Prvých päť sa týka konkrétnych cieľových skupín, ktorým je sociálna pomoc poskytovaná. Ide o seniorov, obyvateľov so zdravotným znevýhodnením, ďalej o rodinu, deti a mládež, o osoby v nepriaznivej životnej situácii a o obyvateľov žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách. Šiestu oblasť, spoločnú pre všetky uvedené skupiny, tvoria tzv. prierezové opatrenia. Zamerané sú na zlepšenie informovanosti verejnosti a na rozvoj spolupráce v oblasti sociálnych služieb.

Na tvorbe budúcoročného akčného plánu sa okrem zástupcov mesta podieľali aj všetci spolupracujúci partneri, ktorí zabezpečujú na území Banskej Bystrice služby v sociálnej oblasti. V roku 2024 sa plánujeme prioritne zamerať na posilňovanie kvalitných terénnych a ambulantných sociálnych služieb v meste, aby sme všetkým, ktorí to potrebujú, umožnili čo najdlhšie zostať vo svojom domácom prostredí. Nemalá pozornosť bude naďalej venovaná aktívnym seniorom. Zameriame sa hlavne na udržiavanie a rozširovanie ich sociálnych kontaktov. Verím, že v budúcom roku sa nám podarí rozšíriť i možnosť poskytovania odľahčovacej služby pre ľudí starajúcich sa doma o svojich najbližších s nepriaznivým zdravotným stavom. Ďakujem všetkým, ktorí sieť sociálnych služieb, sociálnej pomoci a poradenstva na pôde mesta poskytujú. Bez vzájomnej spolupráce a skutočného záujmu by pomoc v takomto rozsahu nebola možná,“ uviedla Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica.

V budúcom roku, okrem iného, mesto počíta aj s rozšírením sociálnej služby pre osoby v nepriaznivých životných situáciách. Pôjde o poskytovanie poradenstva pre všetkých klientov nachádzajúcich sa v kríze, vrátane obetí domáceho násilia, ktorých počet v ostatných rokoch narastá. Samospráva taktiež navýši počet intervencií poskytnutých prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie pre obyvateľov v náročných životných situáciách, zo súčasných 150 na 400 za rok.

Som rád, že mestskí poslanci schválili návrh akčného plánu. Našou snahou je neustále zlepšovať poskytovanie sociálnych služieb na území mesta. V súčasnosti pripravujeme aj výstavbu dvoch zariadení pre seniorov zo štrukturálnych fondov. Aj vďaka nej rozšírime existujúce kapacity pre skôr narodených Banskobystričanov z takmer 160 o ďalších 24 miest. Máme záujem držať krok s ostatnými samosprávami, ktoré sú súčinné pri zabezpečovaní pomoci svojim obyvateľom. Teší ma, že v tejto oblasti nestagnujeme, ale práve naopak, snažíme sa vytvárať efektívny a funkčný systém pre všetkých, ktorí takúto pomoc potrebujú,“ poznamenal primátor Ján Nosko.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora