Aktuality

Pracujeme na stratégii rozvoja mesta do roku 2030, ktorá bude prvýkrát priamo previazaná na mestský rozpočet

MsÚ BB

Samospráva už niekoľko mesiacov intenzívne pracuje na tvorbe strategického dokumentu ꟷ Programu rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030. Zásadné inovácie v strategickom plánovaní mesta umožnia lepšie vidieť mestské projekty v kontexte vízie a stratégie strednodobého smerovania mesta pod Urpínom. Program pomôže samospráve lepšie nastavovať priority a plánované investície. Po prvý raz v histórii bude Program rozvoja mesta priamo prepojený s mestským rozpočtom, čím bude čitateľnejší a realistickejší.

Hlavným impulzom pre spracovanie Programu rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030 (PRM) je koniec platnosti súčasného strategického dokumentu – Programu hospodárskeho a sociálne rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023 (PHSR). Tvorba programu priamo nadväzuje na doterajší participatívny proces prípravy Integrovanej územnej stratégie Funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (IÚS), a s tým súvisiaci participatívny projekt IDEATHON.

Od jari 2023 sa počas príprav PRM v rámci mestskej Spolupracovne uskutočnilo niekoľko online stretnutí s odbornou a širšou verejnosťou, s prizvaním členov komisií mestského zastupiteľstva, v rámci ktorých sa identifikovali kľúčové výzvy a pohľady na víziu smerovania mesta a prediskutoval sa aj návrh strategického rámca programu. Súčasne popri konzultáciách so sociálno-ekonomickými partnermi prebiehali rozhovory s vedením mesta a s odbornými útvarmi mestského úradu. Do tvorby vízie sa kreatívne zapojili aj deti z banskobystrických základných škôl, ktoré majú tiež svoje predstavy o tom, ako vidia mesto pod Urpínom o niekoľko rokov.

Modernejší dokument s realizovateľnými cieľmi a aktivitami

Projektový tím, ktorý Program rozvoja mesta spolu s partnermi už niekoľko mesiacov pripravuje sa snaží o to, aby bol oproti pôvodnému PHSR moderný, zoštíhlený, zameraný na strategické, realizovateľné ciele a aktivity. A zároveň, aby bol harmonizovaný s ostatnými tematickými koncepčnými dokumentmi samosprávy a ďalšími strategickými dokumentmi zo Slovenska, Európskej únie alebo zo sveta. Zavádzajú sa nové prístupy a konkrétne nástroje integrovaného strategického plánovania a vytvárania systému lepšej spolupráce všetkých sociálno-ekonomických partnerov i samotných obyvateľov mesta.

Program rozvoja mesta zohľadňuje projektové zámery z Integrovanej územnej stratégie Funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica, ktorú sme začali pripravovať už v roku 2020. Zároveň sa v súčasnosti snažíme o to, aby obsahoval aj vstupy, ktoré sme získali od odborných útvarov, tematických skupín, sociálno-ekonomických partnerov, ale aj z už existujúcich  koncepcií a stratégií mesta zameraných napríklad na kultúru, šport, sociálne služby, školstvo, klimatickú krízu, udržateľnú mobilitu, elektrickú energiu či otvorené vládnutie,“ objasňuje Vladimír Brieda, garant prípravy PRM a vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ.

Program rozvoja mesta reaguje aj na aktuálne výzvy, ktorým musí samospráva čoraz častejšie čeliť

Aktuálne prebiehajú konzultácie k PRM v odborných komisiách mestského zastupiteľstva. Tento týždeň sa zároveň uskutoční rozšírené stretnutie tematických pracovných skupín IÚS a ďalších kľúčových partnerov z územia – univerzity, podnikateľský sektor i občiansky sektor, na ktorom samospráva odprezentuje návrh tohto dokumentu. PRM reaguje na sociálne, ekonomické, geopolitické, technologické, environmentálne a ďalšie územné výzvy, ktorým musí samospráva spoločne s ďalšími partnermi čoraz častejšie čeliť. Ide napríklad o pokračujúci demografický pokles, migráciu, kybernetickú bezpečnosť, adaptáciu na zmenu klímy či nepredvídateľnú štátnu reguláciu. Konkrétne kroky, ktoré chce mesto realizovať, budú predmetom akčných plánov. Tie sa budú pripravovať novým spôsobom a aktualizovať každý rok.

Je to veľká zmena oproti tomu, ako sa tvorili takéto strategické dokumenty doteraz. Program rozvoja mesta je o kľúčových výzvach, strategických rozvojových aktivitách a jeho akčné plány sa budú spracúvať na základe aktuálnych podmienok tak, aby sa nezabudlo na riešenia dôležitých výziev, ale zároveň aby sa zohľadňovali a priorizovali aj aktuálne potreby. Od roku 2024 sa akčný plán obsahujúci konkrétne rozvojové projekty a aktivity začne každoročne tvoriť ako spoločný akčný plán samosprávy a ďalších kľúčových partnerov na území mesta a bude konzultovaný s odbornou verejnosťou i samotnými občanmi mesta“ dopĺňa Miloš Vincík zo spracovateľského tímu.

Prepojenie PRM s rozpočtom mesta

Ďalšou inováciou, ktorá sa v rámci Programu rozvoja mesta zavedie je priame prepojenie akčného plánu a programového rozpočtu mesta Banská Bystrica, na ktorom v súčasnosti pracujú odborníci z ekonomického odboru MsÚ. „Novinkou je, že sa snažíme čo najužšie previazať programový rozpočet so štruktúrou tohto strategického dokumentu. Záleží nám na tom, aby nešlo len o nový strategický dokument, ale aby bol ľahko čitateľný a čo najviac realistický. Aby strategické a rozvojové projekty v ňom mali čo najväčšie finančné krytie a boli plánovateľné a realizovateľné,“ objasňuje Zuzana Detková, poverená vedením ekonomického odboru.

Koncom októbra 2023 sa k mestskému rozpočtu začnú diskusie s poslancami v komisiách mestského zastupiteľstva. Pre priame previazanie strategických cieľov PRM a mestského rozpočtu sa programy rozpočtu zosúlaďujú s 11 strategickými oblasťami PRM. O informačnom podujatí a spustení pripomienkovania dokumentu prostredníctvom pripravovanej digitálnej platformy bude odborná verejnosť a obyvatelia informovaní aj v rámci aktivít mestskej Spolupracovne.

Schvaľovanie Programu rozvoja mesta a mestského rozpočtu bude predmetom decembrového zasadnutia MsZ.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora