Aktuality

Mestá a obce dotknuté zámerom zonácie Národného parku Veľká Fatra prijali spoločné stanovisko

NP Veľká Fatra

Po preštudovaní dokumentov týkajúcich sa zonácie dospeli samosprávy k záveru, že sú v nich viaceré odborné, právne, technické a praktické nedostatky. Primátori piatich miest a starostovia 28 obcí zo stredného Slovenska sa dohodli na spoločnom postupe ohľadne zonácie a súčasne prijali spoločné stanovisko.

Dotknuté mestá a obce mrzí, že detaily zonácie Národného parku (NP) Veľká Fatra neboli vopred prerokované s vlastníkmi lesov, obhospodarovateľmi, samosprávami a ostatnými dotknutými subjektmi. Predstavitelia samospráv sa zhodli, že celý proces sa uskutočňuje pod časovým stresom, čo je neprípustné. K zámeru zonácie nebola vypracovaná dopadová analýza, ani analýza udržateľnosti.

Do dnešného dňa sme nedostali písomné stanoviská k predloženým pripomienkam, ktoré sme adresovali Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Žiline. Taktiež dodnes nie sú explicitne stanovené podmienky manažovania v jednotlivých zónach. Prerokovania pripomienok, na ktoré sú v týchto dňoch prizývané dotknuté subjekty vrátane samospráv, sú zmätočné. Rovnako nám nedávajú právne záruky, že naše podmienky budú akceptované,“ povedal primátor Ján Nosko.

Zástupcovia vyše tridsiatky samospráv schválili spoločné stanovisko, v ktorom uvádzajú, že na miesto rokovania síce prídu, no na samotnom prerokovaní pripomienok k zonácii sa aktívne nezúčastnia. Stanovisko zaslali ešte pred rokovaním, ktoré sa uskutoční v piatok, 28. apríla 2023 v Ružomberku, na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Žiline, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR a rozvoja vidieka SR, ako aj na vedenie Správy Národného parku Veľká Fatra. Súčasne aj všetkým trom najvyšším ústavným činiteľom, vrátane prezidentky SR. Predstavitelia miest a obcí súčasne požadujú, aby bol z procesu vyhlasovania stiahnutý zámer vyhlásiť zóny v národnom parku, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma podľa Projektu ochrany Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma.

Rovnako žiadame stiahnuť návrh Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2023-2052. Je potrebné vrátiť dokumentáciu navrhovateľovi na prepracovanie na základe odborných, legislatívnych kritérií a na základe jednaní so samosprávami a dotknutými subjektmi. Opätovne by ju kompetentní mali predložiť až po jej prepracovaní,“ uviedla Jana Šimová, starostka obce Liptovské Revúce.

Predkladané dokumenty by mali platiť 30 rokov. Ich dosah ale bude toto časové obdobie ďaleko presahovať. Z tohto dôvodu, zo strany samospráv, nie je prípustné, aby sa materiály prijímali pod časovým tlakom a boli tak schválené s nedostatkami.

Mestá a obce sú plne otvorené ďalšej odbornej diskusii k zonácii Národného parku Veľká Fatra. Ochrana prírody je spoločný záujem nás všetkých. Proces zonácie sa však musí uskutočniť v súlade s demokratickými pravidlami,“ skonštatoval Matúš Vajs, starosta obce Dolný Harmanec.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Prílohy na stiahnutie