Aktuality

Historicky prvú konferenciu k otvorenému vládnutiu na Slovensku organizovala Banská Bystrica

Konferencia k otvorenému vládnutiu

Prvá polovica mája patrila Týždňu otvoreného vládnutia. Pri tejto príležitosti usporiadalo mesto Banská Bystrica interaktívnu konferenciu s názvom Ako otvorene vládnuť na miestnej úrovni a podporovať mestský rozvoj? Cikkerovu sieň historickej Radnice na Námestí SNP navštívili zástupcovia primátorov, prednostovia, experti strategického, projektového riadenia a plánovania, ale aj odborníci na komunikáciu i participáciu v rámci celého Slovenska. Zastúpenie tu mali aj občianski aktéri či banskobystrické regionálne centrum Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Cieľom podujatia bolo vytvoriť vzájomný dialóg, vymeniť si skúsenosti s inými samosprávami, ale aj poradiť a inšpirovať sa.  

Konferenciu otvoril primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, ktorý vo svojom príhovore zrekapituloval, čomu sa radnica venovala počas uplynulých dvoch rokov.

„V roku 2020 sme sa prihlásili k medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni, čím sme sa zaradili do klubu 106 samospráv celého sveta, ktoré sa rozhodli inovovať svoje postupy a skvalitňovať  aplikáciu princípov spolupráce, participácie a transparentnosti pri správe vecí verejných.  Dnes, keď sa obzriem späť, som presvedčený, že sme spravili správny krok. V súčasnej, častokrát polarizovanej spoločnosti, vzniká na jeden a ten istý problém mnoho názorov. Práve otvorené vládnutie a spolupráca s rôznymi aktérmi je pri riešení komplexných výziev vhodná cesta na to, aby sme si dokázali vytvoriť ucelený názor rešpektujúci všetky zainteresované strany. Som rád, že táto moderná platforma si našla svojich fanúšikov. Koniec koncov, komunikácia vedená slušnou formou a konštruktívnym dialógom by mala byť spoločným cieľom nás všetkých,“ povedal primátor mesta Ján Nosko.

Dopoludňajší program bol venovaný odborným panelom týkajúcim sa prístupov k otvorenému vládnutiu v kontexte podpory udržateľného mestského rozvoja, ale aj doterajšej praxi a nadobudnutým skúsenostiam. Vystúpili tu experti z oblasti regionálneho rozvoja Anna Hagovská a Milan Hagovský, docentka Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Katarína Vitálišová, ako aj profesorka tej istej katedry Anna Vaňová. Prezentovala sa aj Sona Kariková, koordinátorka pre otvorené vládnutie a participáciu MsÚ v Banskej Bystrici a Eva Mazancová z partnerskej organizácie mesta Dialogue Centre n. o. Súčasťou boli tiež online vstupy významných zahraničných partnerov z OECD, European Urban Initiative  či World  Bank, s ktorými sa banskobystrickej samospráve v uplynulom období podarilo nadviazať obohacujúcu spoluprácu. Prvú časť programu zavŕšila moderovaná panelová diskusia.

„Udržateľný rozvoj územia, vzhľadom na zhoršujúce sa finančné výhľady, zvyšujúci sa tlak na flexibilitu a výkonnosť miest, ako aj komplexný charakter výziev už ďalej nedá zabezpečovať len vnútornými kapacitami samosprávy. Spolupráca s ďalšími územnými aktérmi je preto nutná,“ objasňuje Milan Hagovský, expert v oblasti regionálneho rozvoja.

Popoludnie patrilo okrúhlym stolom, ktoré ponúkli priestor pre hlbšiu diskusiu a výmenu skúseností s ostatnými zúčastnenými zástupcami mestských samospráv i expertmi o téme podľa vlastného výberu. V závere stretnutia sa uskutočnilo zhrnutie výstupov, finálne sieťovanie a vyvrcholením bola návšteva obce Špania dolina.

Ukázalo sa, že mestá čelia pri participácii podobným výzvam. Práve pri aplikovaní efektívnych postupov si môžu vzájomne pomáhať a podporovať tak rozvoj svojich kapacít,“ uzatvára Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria