Aktuality

Banská Bystrica využije pri kosbe trávnikov ekologickú formu údržby zelene

Kosby

Celková výmera plôch počas jednej kosby v meste pod Urpínom, s ktorou dnes začali Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), dosahuje viac ako 2 175 000 štvorcových metrov. Zamestnanci príspevkovej organizácie spravujúcej mestský majetok, použijú pri práci moderné vyžínače a krovinorezy, vďaka ktorým sa výrazne zníži nielen uhlíková stopa, ale aj hluk. V zmysle pasportu zelene sú trávnikové plochy rozdelené do intenzifikačných tried, pričom kosenie sa realizuje v priebehu sezóny dva až osemkrát. Vlani bolo v správe ZAaRES-u pokosených vyše 5 380 000 štvorcových metrov trávnikov.

V reakcii na zmenu klímy a znižovania uhlíkovej stopy pri údržbe verejnej zelene, ZAaRES v tomto roku pristúpil k viacerým zmenám. V zmysle klimatických zmien a meniaceho sa vývoja vegetácie, postupne začne využívať ekologickejší spôsob údržby zelene, zameraný na elektrické mechanizačné prostriedky a zmenu manažmentu kosieb.

Podľa vývoja trávnych spoločenstiev a kvantity prírastkov, budú nasadzované adekvátne elektrické stroje s rôznym výkonom. Tento rozdiel budú môcť obyvatelia aj počuť, nakoľko sila zvuku týchto  mechanizačných prostriedkov je minimálna. Okrem eliminácie hluku sa  výrazne zlepší ergonómia práce zamestnancov a súčasne podstatne znížime uhlíkovú stopu,“ uviedol Martin Majling, druhý zástupca primátora mesta.

S kosbou trávnatých plôch dnes začali pracovníci Záhradníckych a rekreačných služieb v okolí širšieho centra mesta, vrátane Hornej a Skuteckého ulice. Súčasne aj na Mládežníckej, Sládkovičovej, Dedinskej a Rudohorskej ulici. V tohtoročnej sezóne, v závislosti od počasia a klimatických podmienok, sa počíta s osemnásobnou kosbou v okolí detských ihrísk, herných prvkov a kvetinových záhonov. Spolu v jednej kosbe pôjde o približne 45 tisíc štvorcových metrov.

„Historické centrum mesta, mestské časti vo vnútri hradieb v okolí ulíc Martina Rázusa, Terézie Vansovej, Katovnej a Kollárovej ulice, ako aj mestské parky a parčíky sa budú kosiť šesť až osemkrát ročne. V jednej kosbe ide o 220 tisíc štvorcových metrov. Bežná sídlisková zeleň, trávniky okolia bytových domov budú upravované v troj až štvornásobnom kosení. Za minulý rok bolo pri rovnakej periodicite pokosených 4,6 milióna štvorcových metrov trávnikov,“ povedal Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u.

V tomto roku budú pokračovať aj kosby extenzívnych plôch. Zamerané sú na podporu biodiverzity rastlinných druhov tráv, poľných kvetov a lepšiu migráciu hmyzu a drobných živočíchov. Extenzívne plochy, označené tabuľkami s informáciami o zmenenej technike kosenia, budú počas jarného obdobia presievané špeciálnymi sejačkami. Do trávnikov sa zasejú semená poľných a lúčnych kvetov. Špeciálnou miešankou semien bude presiatych okolo šesť hektárov trávnikov.

„Popri výseve na predmetných plochách bude realizované aj prevzdušnenie trávnikov pre zlepšenie ich stavu. Na niektorých miestach extenzívnych trávnikov, ako napríklad v mestskom parku a v časti Podlavíc, budeme robiť mozaikovité kosenie, pričom sa obmedzí nekosená časť výmery na jednotlivých stanovištiach. Počas tohtoročnej sezóny bude na jednotlivých ucelených plochách nekosená tretina výmery plochy v prvej a tretej kosbe. Na tej istej celistvej ploche bude iná tretina plochy nekosená v druhej a štvrtej kosbe. Ostávajúca tretina bude kosená intenzívne,“ uviedol Adrián Kostúr zo Záhradníckych a rekreačných služieb.

O kosbu sa postarajú hlavne kmeňoví zamestnanci ZAaRES-u s vysúťaženou externou firmou. Starostlivosť o trávniky v cintorínoch a materských školách dodávateľsky zrealizuje Podnik medzitrhu práce. Nápomocní budú, tak ako každý rok, aj odsúdení z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Kráľovej, ktorí budú vyhrabávať trávnikové plochy v 26 lokalitách.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora