Aktuality

Základné školy v Banskej Bystrici budú vybavené modernými odbornými učebňami a školskými knižnicami

Modernizácia učební na ZŠ s MŠ Radvanská

O projekte modernizácie učební informovala samospráva ešte v roku 2017. Kvôli komplikovanému a opakovanému procesu verejného obstarávania sa, žiaľ, celý zámer zastavil. Pozitívnou správou je, že momentálne sa stavebné práce realizujú v troch banskobystrických školách a v ďalších sa začnú už v najbližšom období. 40 tried sa vo všetkých jedenástich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) dočká učební vyhovujúcich podmienkam 21. storočia. Vybavené budú notebookmi, dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami, ale aj laboratórnym nábytkom a edukačnými pomôckami. Žiaci tak budú môcť realizovať rôzne chemické či fyzikálne pokusy, aplikovať teoretické poznatky do praxe a zároveň zdokonaliť svoje technické schopnosti.

Cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia technického stavu vybavenia odborných učební a školských knižníc, vytvoriť efektívne prostredie a podmienky pre rozvoj žiakov. Zároveň je zámerom zvýšiť ich konkurencieschopnosť v ďalšom vzdelávaní, ako aj na trhu práce.

„Som rád, že po zdĺhavých procesoch verejného obstarávania môžeme konečne začať s realizáciou. Chcem sa poďakovať všetkým riaditeľom a riaditeľkám i pedagogickému zboru za trpezlivosť. Som presvedčený, že zmodernizované učebne vybavené rôznymi didaktickými pomôckami skvalitnia výučbu vybraných odborných predmetov nielen učiteľom, ale hlavne školákom,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V marci tohto roka sa začali stavebné práce na troch základných školách: ZŠ Moskovská, ZŠ Pieninská a ZŠ s MŠ Radvanská. Postupne sa bude pokračovať aj v ostatných školách, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy.

„Teší nás, že sa ľady pohli a ďakujeme zriaďovateľovi za začatie stavebných prác v našej škole. Chceme veriť tomu, že do konca tohto školského roka budeme mať novo zrekonštruované a vybavené odborné učebne fyziky, bio-chémie o moderné laboratóriá, jazykové a počítačové učebne, polytechniku pre kovy a drevo či didaktické pomôcky. Modernizáciou prejde aj naša školská knižnica. Žiaci a zamestnanci školy v nej nájdu nové publikácie, cudzojazyčné knihy, slovníky, audiovizuálne, elektronické dokumenty a hudobné nahrávky. Od nového školského roka chceme vo vyučovacom procese využívať nové didaktické pomôcky i softvéry,“ dopĺňa riaditeľka Základnej školy Moskovská 2, Marta Melicherová.

Deti sa môžu tešiť na učebne techniky, ktoré budú vynovené stolmi na obrábanie dreva, kovov, brúsenie, rezanie i pílenie. Budú pracovať s novými materiálmi, pilníkmi, rašpľami, skrutkovačmi, pílkami a množstvom iných pomôcok. Do počítačových tried pribudnú nové počítače či notebooky.

„Veľmi sa tešíme, že sa projekt už začal realizovať. Na našej škole modernizujeme tri učebne fyziky, chémie a informatiky. Veríme, že nám nové učebne splnia naše očakávania a kolegom daných predmetov skvalitnia spôsob výučby. Žiaci budú mať možnosť cez kvalitnejšie pomôcky lepšie prepojiť teóriu s praxou. Našou túžbou je, aby sme ich mohli čo najskôr plnohodnotne využívať,“ uzatvára riaditeľka Základnej školy s materskou školou Radvanská 1, Katarína Príbojová.

Celková investícia projektu predstavuje sumu vo výške zhruba 1,7 milióna eur, pričom výška nenávratného finančného príspevku bude 1 626 546, 36 eur. Samospráva sa podieľa na financovaní projektu vo výške päť percent z celkových výdavkov. Práce na všetkých základných školách by mali byť ukončené do konca tohto roka.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria