Aktuality

Základná škola Sitnianska sa zapojila do programu doučovania žiakov

ZŠ Sitnianska

Takmer dva roky trvajúce covidové obdobie pocítilo aj školstvo. Žiaci a študenti prešli viackrát z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Zmena sa u mnohých prejavila v zhoršených výsledkoch ich hodnotenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo program zameraný na doučovanie Spolu múdrejší 3, do ktorého sa mohli zapojiť základné a stredné školy.  

V rámci programu bolo spolu podporených 844 základných škôl na Slovensku. Zo škôl v pôsobnosti mesta Banská Bystrica získala finančný príspevok vo výške 3 750 eur ZŠ Sitnianska. „Uplynulé dva školské roky boli v neľahkom období pandémie pre žiakov, rodičov, ako aj pedagógov zložité. Naučiť sa fungovať v online prostredí, využívať rôzne platformy na komunikáciu pri výučbe, si vyžaduje nemalé zručnosti a hlavne veľkú trpezlivosť,“ uviedol primátor Ján Nosko. 

Pandémia zasiahla školstvo vo všetkých oblastiach. Výchovno-vzdelávací proces prechádza turbulentným obdobím. Zmenil sa spôsob vyučovania, nároky na pedagógov aj žiakov. „Mesto ako zriaďovateľ základných škôl podporuje aktivity zapojenia sa vzdelávacích inštitúcií do projektov na získanie mimorozpočtových zdrojov. Najmä ak ide o pomoc žiakom, ktorí ju potrebujú z akéhokoľvek hľadiska a zároveň o skvalitnenie vyučovacieho procesu. Cieľom programu Spolu múdrejší 3 je podporiť vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj eliminovať riziká opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov,“ poznamenala Anna Martišovičová, vedúca Školského úradu MsÚ v Banskej Bystrici.

Doučovanie je sústredené najmä na predmety tzv. hlavných vzdelávacích oblastí, ako napr. jazyk a komunikácia, matematika a informatika, človek a spoločnosť, človek a príroda. „Kritériá hodnotenia sú prehodnocované a individuálny prístup k žiakom v hodnotení aj pri vyučovacom procese je potrebnejší ako v minulosti. Pre celé vedenie školy je veľmi náročné zabezpečiť organizáciu vyučovacieho procesu pri neustálych zmenách spôsobených karanténami žiakov, tried a zamestnancov školy. Striedanie prezenčného a dištančného vzdelávania sťažilo upevňovanie pracovných návykov detí. Dopad chýbajúcej prezenčnej výučby a stratu pravidelných sociálnych interakcií v bežnom školskom prostredí budeme v budúcnosti určite negatívne pociťovať. V mnohých prípadoch to vnímame už dnes,“ tvrdí Boris Cipov, riaditeľ ZŠ Sitnianska.

V rámci klasifikácie síce žiaci nemajú horšie známky, úroveň ich vedomostí sa však znížila. Pri samotnom hodnotení učitelia zohľadňujú náročnosť vzdelávania v období pandémie, najmä problém domácej prípravy a dištančnej výučby. Najväčšie nedostatky u žiakov odhalili pedagógovia hlavne v profilových predmetoch. Pri doučovaní sa preto od januára do júna tohto roka zamerali na slovenský jazyk.

Doučovanie absolvuje 13 žiakov 6. a 8. ročníka. Dôvodom ich menšieho počtu je zabezpečenie intenzívnejšieho vzdelávania. „Doučovanie je aj časovo veľmi náročné, ale veríme, že práve takáto frekvencia pomôže. Žiaci sa stretávajú po vyučovaní dva až trikrát do týždňa, majú dve vyučovacie hodiny. Zdokonaľujú sa v učive, ktoré sa aktuálne preberá vo vyučovacom procese daného ročníka. Taktiež si opakujú a precvičujú získané vedomosti z nižších tried,“ hovorí Petra Gerö, koordinátorka doučovania a učiteľka ZŠ Sitnianska.

Žiaci aj rodičia sú s nápadom doučovania spokojní a školu v aktivite podporujú. Sami totiž vidia nedostatky svojich detí, ktoré sa pretrvávajúcou situáciou počas dištančnej výučby, žiaľ, čoraz viac prehlbujú.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora