Aktuality

Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Vývoz odpadu počas sviatkov

Vzhľadom na zvýšenú produkciu komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a prvých dní nového roka pristupuje mesto Banská Bystrica každoročne k posilneniu jeho zberu. Prebiehať bude takmer každý deň od 22. decembra 2022 do 15. januára 2023, okrem nediel.  Obyvateľov žiadame, aby vozidlami neparkovali pred kontajnermi na zber zmesového a triedeného komunálneho odpadu, a to najmä v čase od 6:00 do 16:00 hod. Zablokovaním nádob dochádza k zvýšenému znečisteniu stojísk, a v spojení so snehovými zrážkami môže spôsobiť komplikácie.

  • Zber zmesového a triedeného komunálneho odpadu od bytových a rodinných domov bude zrealizovaný aj počas sviatočných dní 24., 26. decembra 2022, a taktiež aj 6. januára na sviatok Troch Kráľov.
  • Vývoz komunálneho odpadu z prevádzok právnických osôb a podnikateľov je plánovaný bez zmeny podľa harmonogramu, aj v dňoch 26. decembra 2022 a 6. januára 2023.
  • Zberný dvor v Radvani bude otvorený od pondelka do soboty okrem sviatkov 24., 26. decembra a 6. januára. Dňa 31. decembra 2022 bude otvorený v obmedzených hodinách, v čase od 8:30 do 12:00 hod.
  • Zber nebezpečných odpadov na prevádzke spol. DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 nebude prebiehať počas sviatkov a dňa 30.12.2022.
  • Odvoz živých vianočných stromčekov bude po ukončení vianočného obdobia, po sviatku Troch kráľov, zabezpečený jedenkrát do týždňa, a to od pondelka 9. januára do 6. februára 2023. Po uvedenom termíne podľa potreby. Stromčeky je potrebné ukladať vedľa kontajnerov na zber komunálneho odpadu na svojej ulici pri bytovom alebo rodinnom dome tak, aby boli na viditeľnom a dostupnom mieste pre pracovníkov zberových spoločností. Dôležité je ich zbaviť umelých ozdôb vzhľadom na to, že po podrvení budú použité na výrobu kompostu. Živé, ale aj umelé vianočné stromčeky je zároveň možné odovzdať počas pracovných dní a sobôt v Zbernom dvore v Radvani.

Zároveň je potrebné, aby obyvatelia počas celého roka odpad dôkladne stláčali, resp. natrhali na menšie kusy, najmä pokiaľ ide o kartónové krabice a PET fľaše. Minimalizácia obalových odpadov je dôležitá obzvlášť počas sviatkov, kedy ich množstvo narastá. Zároveň verejnosť žiadame o dodržanie vykladania objemného odpadu výhradne jeden deň pred plánovaným vývozom, a v prípade možnosti, o využitie neskorších termínov jeho zberu. Súčasne je možné využiť mestský zberný dvor komunálneho odpadu pri železničnej stanici Radvaň.

Pre bližšie informácie kontaktujte Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici na adrese separovanyzber@banskabystrica.sk alebo dispečing zberovej spoločnosti Marius Pedersen a.s. na infobb@mariuspedersen.sk, prípadne telefonicky na čísle 048/418 61 88.

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev