Aktuality

Súčasťou projektu Zelené sídliská bude aj udržateľná koncepcia parkovania

Zelené parkovanie, zdroj: Internet

V súčasnosti snáď každé mesto na Slovensku rieši rastúci počet automobilov, a tým aj zvyšovanie nárokov na parkovacie plochy. Parkovanie na sídliskách už dávno nezodpovedá potrebám doby, a autá mnohokrát zaberajú verejné priestranstvá, ktoré by mohli slúžiť na iné aktivity. V rámci projektu Zelené sídliská pripravilo mesto Banská Bystrica dotazníkový prieskum zameraný na statickú dopravu. Cieľom samosprávy je identifikovať dopravné návyky i potreby obyvateľov a poznať ich názor na ponúkané možnosti zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy. Dotazník v elektronickej podobe je možné vyplniť do konca mája 2022 na webe mesta v sekcii Zelené sídliská alebo osobne v Informačnom centre na Námestí SNP 1.

Paralelne s vyhodnocovaním pripomienok od obyvateľov v projekte Zelené sídliská, spracovalo Oddelenie územného plánovania a architekta mesta v spolupráci s UMB dotazník zameraný na statickú dopravu. Banskobystričanky a Banskobystričania môžu odpovedať na niekoľko otázok a pridať tak svoje postrehy i názory k parkovaniu.

Odborné útvary mesta sa v súčasnosti zameriavajú na spracovanie návrhu možností parkovania v siedmich lokalitách mesta, ktorý obsiahne umiestnenie parkovacích domov, ale aj vhodné plochy na budovanie zelených parkovísk. Na jednej strane sa musíme riadiť územným plánom a objektívnymi faktami, ktoré máme. Na strane druhej nám informácie od obyvateľov môžu pomôcť zistiť, aké je ich nastavenie a vnímanie celej tejto problematiky. Budovanie nových parkovacích plôch musí korešpondovať aj so súčasnou dobou a reagovať na zmenu klímy,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mesto okrem výsledkov z dotazníkového prieskumu očakáva aj vyhodnotenie prieskumov v rámci Plánu udržateľnej mobility. Vzhľadom na pandemické obdobie sa v roku 2020 celý proces spracovávania strategického dokumentu zabrzdil, pretože merania v teréne by boli z dôvodu zníženej mobility ľudí skreslené a nezodpovedali by realite. Dotazníkom chce mesto zároveň poskytnúť obyvateľom predstavu o možných riešeniach budovania zelených parkovísk či hromadných garáží so zelenými strechami a fasádami.

Ide o územia, ktoré obyvatelia poznajú. Hýbeme sa v prostredí, ktoré je funkčne stabilizované a vymedzené. Miesta pre  kapacitné garáže sú určené v rámci územného plánu, ale  prinášame aj nové návrhy, ktoré chceme overiť práve dotazníkmi. Následne ich vyhodnotíme. Projekt Zelených sídlisk vrátane zavádzania zelených a modrých opatrení by mal byť vrátane riešenia parkovania naplnený do bodky tak, aby splnil myšlienku, s ktorou vznikal,“ dopĺňa hlavný architekt mesta Banská Bystrica Martin Pavelek.

Odborné útvary ako príklady uvádzajú vytváranie vodopriepustných parkovacích plôch s použitím zatrávňovacej dlažby, zelené parkovanie s  dažďovými prielohmi a vzrastlou vegetáciou. Ani hromadné garáže už dávno nemusia vyzerať ako kocka betónu, ale môže ísť o klimaticky odolné parkovacie domy na teréne alebo čiastočne zapustené do terénu, tvorené vegetačnými fasádami a strechami, ktoré sa zároveň môžu využívať aj na voľnočasové aktivity. Výhodou parkovania v hromadných parkovacích domoch je navýšenie kapacít parkovania pre rezidentov, zamestnancov, návštevy, ako aj redukovanie rozsahu spevnených plôch na teréne v prospech zelene a pod.

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu siedmich lokalít – verejných priestorov:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová ꟷ Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou, v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria