Aktuality

Rekonštrukcia štadióna v Kráľovej ide do finále

Mestský mládežnícky štadión v Kráľovej

Prestavba chátrajúceho ihriska na Mestský mládežnícky štadión je tesne pred dokončením. Okrem hlavnej futbalovej plochy s umelým trávnikom a s osvetlením, pribudli tribúny s kapacitou takmer 1500 miest, objekty zázemia a šatní, dva objekty s pokladňami, bufetmi a toaletami pre divákov. Realizovali sa aj prístupové spevnené plochy vrátane parkovísk.  

So zámerom zmeniť zanedbané ihrisko v Kráľovej na moderný štadión prišla samospráva už v roku 2018. Prestavbe športoviska určeného na výchovu mladých futbalových nádejí predchádzali procesy získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané koncom júna 2020. Športovisko bude v apríli 2022 skolaudované a následne odovzdané do užívania. Moderný štadión má slúžiť hlavne pre potreby tréningového procesu mládežníkov a na organizovanie športových podujatí na lokálnej či národnej úrovni. Náklady na výstavbu štadióna dosiahli viac ako 3,6 mil. eur s DPH. V sume je zahrnutá aj dotácia poskytnutá Ministerstvom financií SR vo výške 730 tis. eur. „Naším cieľom bolo vytvoriť podmienky na výchovu, rozvoj a rast mladých futbalistov. Teší ma, že po dlhých procesoch sme vo finále. Športové srdce bije vo všetkých kútoch Banskej Bystrice. Futbal vždy do nášho mesta patril. Som presvedčený, že projekt prestavby ihrísk na moderný štadión je ďalším z mnohých krokov, ktorými pomáhame futbalu prinavrátiť pozíciu, ktorú kedysi v meste pod Urpínom mal,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Výstavba tréningového centra súvisí s prestavbou existujúceho hlavného ihriska, jeho oplotenia a časti spevnených plôch. Ostatné stavebné objekty sú novostavby. Prestavba hlavného ihriska spočívala aj v osadení stožiarov umelého osvetlenia hlavnej hracej plochy. „Urbanistické riešenie štadióna bolo dané polohou stavebného pozemku v zastavanom území. Rovnako aj polohou jestvujúcich futbalových ihrísk a dispozičnými potrebami umiestnenia jednotlivých novostavieb na pozemku tak, aby spĺňali objektívne kritériá pre 1. kategóriu futbalového štadiónu v súlade s kategorizáciou štadiónov podľa UEFA. Športovisko má vyhovujúce rozmery hracej plochy, osvetlenie, zázemie pre médiá a VIP hostí, zabezpečenie vrátane kamerového systému, ako aj počet miest na tribúnach,“ dopĺňa Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

Situovanie jednotlivých navrhovaných objektov bolo ovplyvnené aj trasovaním jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem. Prestavovaná bola i železobetónová tribúna s oceľovou konštrukciou zastrešenia s kapacitou 890 miest. Konzolovité vysunutie teraz  umožňuje prekrytie tribúny, ako aj priestoru prístupovej obvodovej komunikácie. „Na severnej a južnej strane tejto tribúny sú riešené vstupy pre divákov do priestoru areálu cez brány a turnikety. V týchto polohách sú situované aj rozptylové plochy s obslužnými objektmi pre ľudí s pokladňami, bufetmi a sociálnymi zariadeniami. V južnej časti vznikol objekt pre domácich divákov, v severnej časti je združený objekt pre domácich, ako aj hostí. Na severnej strane hlavnej hracej plochy bola umiestnená nová železobetónová päťradová tribúna s oceľovou konštrukciou zastrešenia s kapacitou 494 miest. Architektonicky sa zhoduje s hlavnou prestavovanou tribúnou. Celková kapacita tribún je vyše 1 500 miest,“ konštatuje Pavol Oravec z Oddelenia investičnej výstavby MsÚ v Banskej Bystrici.

Centrom tréningového zariadenia sa stáva hlavný objekt zázemia a šatní, ktorý je situovaný pozdĺž východnej hranice hlavného ihriska a aj hranice samotného areálu. Súčasťou tohto objektu je i tribúna s kapacitou 130 miest na sedenie, z toho 20 pre VIP hostí a priestory pre masmédiá. „Pri tomto objekte zo severnej strany je riešený hlavný dopravný vjazd pre osobné vozidlá, autobusy, športové družstvá, televíznu techniku a  pre záchranné zložky. Súčasťou tréningového centra sú parkoviská – statická doprava s vnútro-areálovými dopravnými a pešími komunikáciami, opornými múrikmi a oplotením“, tvrdí Vladimír Brieda. Na verejnom neoplotenom priestore spevnených plôch pred hlavným vstupom do objektu šatní a zázemia je navrhnuté verejné osvetlenie. Celý areál bude zabezpečený ešte kamerovým systémom. V rozpočte projektu sa počíta tiež s návrhom umiestenia lavičiek, tabule časomiery, bránok a striedačiek. Prvé tréningy či zápasy by mohli na novom športovisku odštartovať už v najbližších týždňoch. Priestor budú využívať futbalové športové kluby z Banskej Bystrice, podľa odhadov ide o približne 800 futbalistov.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora