Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 8.2.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. 2. 2022

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 8. február 2022 (utorok) o 9.00 hod.

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Návrh na čerpanie úverov Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Dohoda o ukončení Zmluvy č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica – zmena – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2022 o ustanovení názvov ulíc v meste Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta v znení VZN č. 24/2014

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2022 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení dodatku VZN č. 1/2020

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Koncepcia rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 2021-2026

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Správa o priebehu príprav a organizácie EYOF 2022 v Banskej Bystrici

Predkladá: Mgr. Peter Hamaj, riaditeľ EYOF Banská Bystrica 2022, n.o.

15. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

17. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v platnom znení

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Prezentácia projektov participatívneho rozpočtu realizovaných v roku 2021

Predkladajú: zástupcovia Koordinačnej rady PR

20. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2021

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór

21. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 7. decembra 2021

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

22. Interpelácie poslancov

23. D i s k u s i a

24. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informatívna správa o vykonanej zmene programového rozpočtu č. 1
– Informatívna správa o zmenách organizačného poriadku MsÚ v Banskej Bystrici

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
3. riaditeľa MBB a.s.
4. vedúcich zamestnancov MsÚ
5. náčelníka MsP
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály predkladané na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia