Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 21.6.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 14. 6. 2022

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

 

na 21. jún 2022 (utorok) o 9.00 hod.

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Návrh Medzinárodnej zmluvy o organizovaní Majstrovstiev Európy v atletike do 18 rokov 2024

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Dom kultúry BB s.r.o.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Dom kultúry BB s.r.o.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 h – 12.30 h

12. Návrh na zmenu uznesenia č. 785/2021 zo dňa 21. júna 2021 – Zmena uznesenia č. 640/2020 zo dňa 8. decembra 2020 – Návrh na prijatie úverov Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Návrh na aktualizáciu čerpania úverov Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Návrh na určenie počtu poslancov a volebných obvodov pre voľby do mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2022 – 2026

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

16. Správa o priebehu príprav a organizácie EYOF 2022 v Banskej Bystrici

Predkladá: Mgr. Peter Hamaj, riaditeľ EYOF Banská Bystrica 2022, n.o.

17. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Banská Bystrica a zápis do Zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 – pracovná verzia dokumentu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 – Vyhodnotenie aktivít za rok 2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

20. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

21. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

22. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Banskej Bystrici

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

23. Informatívna správa k plánovanému procesu zmien inštitútu participatívneho rozpočtu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

24. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

25. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

26. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2022 – kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta na opravu schodiska a zhotovenie zábradlia na ulici Tulská 1 – Tulská 13 v roku 2018

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2022 – kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta na opravu schodiska a zhotovenie zábradlia na ulici Tulská 87 – Tulská 97 v roku 2018

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

28. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

29. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 30.03.2022 do 14.06.2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

30. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 5. apríla 2022

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

31. Interpelácie poslancov

32. Diskusia

33. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informatívna správa o vykonanej zmene programového rozpočtu č. 5
– Informatívna správa o úverovej politike Mesta Banská Bystrica
– Informatívna správa o aktuálnej ekonomickej situácii a jej dopadoch na rozpočet Mesta Banská Bystrica
– Správa o hospodárení organizácie ZAaRES za rok 2021
– Výročná správa OOCR Stredné Slovensko za rok 2021
– Výročná správa SPOLU SME BYSTRICA n.o. za rok 2021
– Výročná správa o činnosti neziskovej organizácie STADETORE n. o. za rok 2021
– Informatívna správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2021

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. hlavného kontrolóra mesta
3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
4. riaditeľa MBB a.s.
5. náčelníka MsP
6. vedúcich zamestnancov MsÚ
7. zástupcu okresnej prokuratúry
8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
9. občanov mesta Banská Bystrica

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia