Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 20.9.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica, 13. 9. 2022

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 20. september 2022 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Dodatok č. 9 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Banská Bystrica za rok 2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na schválenie účelu a zmeny účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Slovo pre verejnosť – 12.00 h – 12.30 h

11. Správa o priebehu EYOF 2022 v Banskej Bystrici – prezentácia

Predkladá: Mgr. Peter Hamaj, riaditeľ EYOF Banská Bystrica 2022, n.o.

12. Návrh na aktualizáciu čerpania úverov Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Úverová politika Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Návrh na zmenu uznesenia č. 1015/2022 zo dňa 5. apríla 2022 – Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 00/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021 a VZN č. 10/2021

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

18. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2022 o ustanovení názvu ulice v meste Banská Bystrica

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

19. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

20. ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, polyfunkčný areál Slovenka – JUH – informácia o začatí obstarávania

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

21. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

22. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Banská Bystrica a zápis do Zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

23. Zmena zástupcu Mesta Banská Bystrica v Správnej rade Podniku medzitrhu práce, n.o., r.s.p.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

24. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 8/2022 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 9/2021 – kontroly hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na obnovu chát v majetku Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o.

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

25. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 10/2022 – kontroly verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa vo vybranom období

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

26. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 11/2022 – kontroly verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole Slobodného slovenského vysielača vo vybranom období

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 12/2022 – kontroly výberu príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica za 2. štvrťrok 2021

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

28. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 13/2022 – kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu v Základnej škole Gaštanová 12, Banská Bystrica za rok 2021

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

29. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 14/2022 – kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu v Základnej škole Moskovská 2, Banská Bystrica za rok 2021

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

30. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 14.6.2022 do 13.9.2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

31. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 21. júna 2022

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

32. Interpelácie poslancov

33. Diskusia

34. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informatívna správa Likvidačno-škodová komisia o odpise pohľadávok v roku 2021

– Informatívna správa úverová politika 2023-2026

– Informácia – predĺženie termínu ukončenia implementácie 1. akčného plánu Otvoreného vládnutia Mesta Banská Bystrica 2021/2022

– EYOF Banská Bystrica 2022, n.o. – výročná správa za rok 2021

– Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. – výročná správa za rok 2021

– Divadlo z Pasáže – výročná správa za rok 2021

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. hlavného kontrolóra mesta

3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

4. riaditeľa MBB a.s.

5. náčelníka MsP

6. vedúcich zamestnancov MsÚ

7. zástupcu okresnej prokuratúry

8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia