Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 15.11.2022

Radnica mesta

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 4.11.2022

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov zvovam ustanovujúce zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

15. novembra 2022 (utorok) o 16.00 h

v priestoroch Cikkerovej siene Radnice, II. poschodie, Námestie SNP 1 v Banskej Bystrici s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica
  Predkladá: Ivan Kováčik, predseda Mestskej volebnej komisie
 3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Banská Bystrica
 4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov MsZ
 5. Voľba návrhovej komisie
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
 7. Návrh termínu a programu najbližšieho zasadnutia MsZ
  Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
 8. Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov
  Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
 9. Schválenie uznesení MsZ
 10. Ukončenie mestského zastupiteľ’stva

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia