Aktuality

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28.1.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 21. 1. 2022

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zvolávam

VII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 28. január 2022 (piatok) o 13.00 hod.

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 00/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „MMŠ – Radvaň, Banská Bystrica“ z výzvy Fondu na podporu športu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
3. riaditeľa MBB a.s.
4. vedúcich zamestnancov MsÚ
5. náčelníka MsP
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály predkladané na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia