Aktuality

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 1.2.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 24. 1. 2022

 

POZVÁNKA

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zvolávam

VIII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 1. február 2022 (utorok) o 13.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nové voľby hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Určenie rozsahu výkonu funkcie a platu hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
3. riaditeľa MBB a.s.
4. vedúcich zamestnancov MsÚ
5. náčelníka MsP
6. kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
7. zástupcu okresnej prokuratúry
8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály predkladané na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia