Aktuality

Od štvrtka, 1. septembra sa začínajú verejné stretnutia s obyvateľmi na podporu biodiverzity vo vnútroblokoch

Hmyzí domček

Vytvorenie vhodnej búdky pre vtáky, veveričky či ježkov, stavanie kŕmidiel a hmyzích domčekov, vybudovanie vlastnej jedlej predzáhradky, ale aj správne komu­nitné kosenie a kompostovanie. Toto sú príklady jednoduchých opatrení podporujúcich rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry, ku ktorým možno pristúpiť ešte skôr, ako mesto začne s komplexnou revitalizáciou okolia bytových domov v siedmich vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice. Ekocentrum Malá Líška si s podporou samosprávy pripravilo pre Banskobystričanov sériu verejných podujatí. Ich cieľom je oboznámiť ľudí s užitočnými radami a krokmi, vďaka ktorým budú môcť jednoduché opatrenia zrealizovať. Stretnutia odštartujú 1. septembra 2022 o 9:00 hod. v mestskej časti Radvaň-Kráľová.

Počas diskusií a aktivít v rámci participatívneho procesu v projekte Zelené sídliská hľadalo mesto riešenia pre zmierňovanie dopadov klimatickej krízy, na ktorých by sa mohli podieľať aj samotní obyvatelia a občianske združenia.

„Obyvatelia sú pre nás v celom tomto procese od začiatku dôležitými partnermi, pretože nároky pre zvládnutie klimatickej krízy neustále narastajú. Realizáciou rýchlych a nenáročných zelených a modrých opatrení na sídliskách môžeme čo najskôr pomôcť zmierniť negatívne dopady na životné prostredie. Som rád, že náš cieľ – zapájať komunity, dobrovoľníkov a všetkých aktívnych ľudí do týchto činností, sa stáva realitou aj v Banskej Bystrici. Moje poďakovanie patrí „Zelenému tímu“ mesta, koordinátorke pre participáciu a otvorené vládnutie, expertom na zeleň a všetkým, ktorí sú nám nápomocní pri zvládaní tak náročnej situácie, akou klimatická kríza jednoznačne je. Verím, že systematicky sa nám bude dariť rozvíjať mechanizmy spolupráce s občianskymi iniciatívami v tejto oblasti aj v ďalšom období,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Príkladom takejto snahy je napríklad  spolupráca so súkromným mestským ekocentrom Malá Líška, ktoré bude zabezpečovať implementáciu jednotlivých opatrení spoločne s mestskou príspevkovou organizáciou ZAaRES.

„Spolupráca obyvateľov, odborníkov a samosprávy je pri zmierňovaní klimatických dopadov kľúčová. Aj preto sme počas participatívneho procesu spoločne s odborníkmi a Malou Líškou, vytypovali viacero nenáročných opatrení pre zlepšenie kvality životného prostredia a biodiverzity. Môžu sa na nich podieľať obyvatelia sídlisk, aj bez väčších projektov a financií. Následne sme pripravili projektový zámer, ktorý vyústil do aktuálne spúšťaného pilotného projektu Procesy zapájajúce obyvateľov do podpory biodiverzity na sídliskách v Banskej Bystrici,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Ide o projekt, ktorý sa zameriava na realizáciu jednoduchých opatrení na podporu biodiverzity vo vybraných lokalitách v spolupráci s Banskobystričanmi, ktorí môžu flexibilne a efektívne zavádzať rôzne modré a zelené opatrenia. Na jednotlivých stretnutiach, ktoré  sa uskutočnia od 1. septembra do 12. októbra 2022, budú verejnosti predstavené tzv. manuály. Budú na nich pracovať odborné útvary mesta v spolupráci so Záhradníckymi a rekreačnými službami i ďalšími odbornými združeniami. Pravidlá budú nastavené tak, aby predchádzali konfliktným situáciám, ako sú nevhodné umiestnenie či susedské spory.

Verejné stretnutia_podpora biodiverzity vo vnútroblokoch
Verejné stretnutia na podporu biodiverzity vo vnútroblokoch

„Podľa určených pravidiel si bude môcť každý obyvateľ sám postaviť napríklad búdku pre veveričku, vyvesiť ju a ďalej sa o ňu starať. Systémom adopcie vzniknutých prvkov umožníme ľuďom budovať opatrenia podporujúce biodiverzitu v meste a zabezpečíme starostlivosť o ne. Podobný systém vznikne aj pre záujemcov o komunitné kosenie, ktoré je spojené s kompostovaním pokosenej trávy,“ uzatvára Danka Bardonová zo súkromného mestského ekocentra Malá Líška.

Verejné podujatia budú o susedských stretnutiach, spoznávaní prírody v meste, pomoci zvieratám, o tvorení, ale aj o prednáške systémového ekológa Petra Saba, ktorý predstaví možnosti adaptácie miest na zmenu klímy. Zároveň ornitológovia porozprávajú viac o živote vtákov v meste.

Všetky podrobné informácie k projektu Zelené sídliská nájdete na: www.banskabystrica.sk/zelenesidliska.

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu okolia bytových domov v siedmich lokalitách Banskej Bystrice s dôrazom na zelenú a modrú infraštruktúru pre zmiernenie dopadov zmeny klímy:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová ꟷ Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora