Aktuality

Na Bakossovej ulici sa začína s recykláciou podložia

Bakossova ulica

V marci tohto roka mesto pristúpilo k obnove rokmi opotrebovanej ulice, ktorá patrí k dôležitým vstupom do historického centra. Súčasťou prác je výmena asfaltových vrstiev, obrubníkov, inštalácia spomaľovacích prahov, stojísk na kontajnery, čistenie kanalizácie, ako aj výmena a sfunkčnenie dažďových vpustí zabezpečujúcich odvod vody z vozovky. V dňoch od 29. júna do 1. júla 2022 bude zároveň na úseku prebiehať recyklácia podložia. Obyvateľov žiadame o trpezlivosť a ospravedlňujeme sa za zníženie komfortu počas stavebných prác. Súčasne prosíme všetkých vodičov, vrátane rezidentov novostavby Bakossova 3, aby z dôvodu bezpečnosti vo štvrtok, 29. júna a v piatok, 1. júla v čase od 9:00 do 16:00 hod. neparkovali svoje vozidlá na vyhradených parkovacích miestach pred bytovým domom.

Zámerom samosprávy je zrealizovať práce kvalitne, a tým zabezpečiť dlhodobú trvácnosť zhotoveného diela. Z tohto dôvodu sa v plynulom období uskutočnilo niekoľko prieskumných výkopov, odborných skúšok podložia a po odfrézovaní asfaltových vrstiev aj jeho celková analýza. Prizvaní odborníci sa po odfrézovaní podložia jednoznačne zhodli na tom, že recyklácia je hlavne z dlhodobého hľadiska potrebným krokom.

„Napriek vyhovujúcej statickej zaťažovacej skúške, podložie nespĺňa požadované kvalitatívne parametre. Na základe zistenej skutočnosti sme sa rozhodli zasiahnuť aj do podložia cesty, v slovenských podmienkach ojedinelou metódou recyklácie. V praxi to znamená, že časť podložia sa vyberie, premieša sa s kvalitným spojivom a opätovne uloží a zhutní. Výhodou technológie je, že hneď po ukončení recyklácie, môžu po danom úseku jazdiť osobné automobily. Pozitívom je aj kratšie trvanie prác. Zatiaľ čo pri klasickej výmene podložia by práce mohli trvať približne dva mesiace, v prípade recyklácie len tri, maximálne štyri dni,“ hovorí 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Práce sa začnú v stredu, 29. júna v smere od Nám. Š. Moysesa smerom na ulicu na Karlove. V tomto úseku bude Bakossova ulica prístupná pre dopravnú obsluhu z ulice na Karlove. Pri presune prác bližšie k novostavbe na Bakossovej ulici č. 3, bude prístup na ulicu zabezpečený z Nám. Š Moysesa. Počas recyklácie bude od budovy hlavnej pošty popred tržnicu umožnená obojsmerná premávka. Vďaka tomu bude zabezpečený prístup nielen pre rezidentov, ale aj pre dopravnú obsluhu prevádzok v lokalite.

V prípade, že bude recyklácia sfinalizovaná do konca tohto týždňa, už budúci štvrtok a piatok by sa mala na novovytvorené podložie klásť ložná a následne obrusná vrstva asfaltu. Bakossova ulica by tak bola prejazdná bez akýchkoľvek obmedzení. S cieľom zvýšiť bezpečnosť v danej lokalite pribudnú v záverečnej etape tri spomaľovacie prahy.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora