Aktuality

Mesto začalo s prípravou Integrovanej územnej stratégie

Mestský úrad v Banskej Bystrici

Integrovaná územná stratégia je rozvojový dokument, ktorý je zameraný na priame čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom udržateľného mestského rozvoja. Samospráva v rámci otvoreného vládnutia do procesu jeho tvorby zapája odbornú i širokú verejnosť. Súčasťou sa môže stať ktokoľvek cez konzultačné fórum alebo tematické pracovné skupiny. Online pozvánka je uverejnená na webe mesta.

Mesto Banská Bystrica vytvorilo spolu s 18 okolitými obcami tzv. funkčnú mestskú oblasť. Tím spracovateľov pripravuje Integrovanú územnú stratégiu pre efektívne využitie finančných zdrojov z Operačného programu Slovensko v rámci aktuálneho programového obdobia 2021 – 2027.

 „Rozvojový dokument stratégie sa snaží o zlaďovanie existujúcich cieľov, o aktualizáciu platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja i zadefinovanie súčasných rozvojových potrieb mestskej funkčnej oblasti. Napriek tomu, že bol tento program spracovaný participatívnym spôsobom, mnohé potreby územia, jeho inštitúcií či občanov sa mohli zmeniť. Aj preto  je vhodné opätovne zapojiť  odbornú a širokú verejnosť v Banskej Bystrici a jej okolí,“ hovorí Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

Na príprave začali pracovať aj tzv. tematické pracovné skupiny, ktoré tvoria pracovníci mestského úradu, odborná verejnosť i zástupcovia významných aktérov územnej spolupráce. Ich úlohou je formovať víziu, identifikovať problémy a navrhovať inovatívne a integrované riešenia pre stratégiu.

„Nástroj otvoreného vládnutia, ku ktorému sa ako samospráva hlásime, využijeme aj pri tvorbe tejto stratégie. Stretnutia pracovných skupín sú prvým krokom k rozbehnutiu participatívneho prístupu pri jej tvorbe. Verím, že výsledkom bude kvalitný strategický dokument v prospech nášho mesta a okolitých obcí,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Samospráva zrealizovala 1. kolo tematických pracovných skupín v oblastiach:  Prosperujúca mestská funkčná oblasť (Prosperita), Dobre spravovaná mestská funkčná oblasť (Obyvateľ) a Zelená a zdravá mestská funkčná oblasť (Zdravie).

„Témou spoločnej diskusie bol proces tvorby stratégie, možnosti pre užšiu spoluprácu s neziskovým sektorom, akademickou obcou či vytvorenie projektových tímov. MsÚ zriadi prostredníctvom aplikácie MS Teams online pracovný priestor pre každú pracovnú skupinu samostatne. Účelom tohto kroku je priebežné zdieľanie výstupov ďalších pracovných stretnutí, ich pripomienkovanie, návrhy zlepšení a iniciovanie operatívnej pracovnej diskusie tiež v online priestore,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

S cieľom zabezpečiť čo najväčšiu prístupnosť pre všetkých záujemcov o tematické skupiny, ale aj konzultačné fórum, je priebežne otvorená verejná výzva. Prihlásiť sa je možné na tomto odkaze.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora