Aktuality

Mesto vstupuje, aj napriek schválenému vyrovnanému rozpočtu na roky 2023 – 2025, do náročného obdobia

Rozpočet

Dnes sa na pôde mestského úradu v Banskej Bystrici uskutočnilo posledné zasadnutie zastupiteľstva v tomto roku, a vôbec jedno z najťažších za posledné roky. Poslanci a poslankyne, ktorých si Banskobystričania zvolili v tohtoročných komunálnych voľbách rozhodovali, okrem iného, o dvoch všeobecne záväzných nariadeniach (VZN), ktorých schválenie bolo kľúčové z dôvodu, aby samospráva od 1. januára 2023 nevstúpila do rozpočtového provizória. Aj keď ide o nepopulárne opatrenia, akými je zvyšovanie daní či poplatkov, je to jediná cesta, akou môže mesto dofinancovať miliónové straty, a tým zabezpečiť poskytovanie najdôležitejších vitálnych služieb pre svojich obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo napokon VZN schválilo, a podporilo tak rozpočet radnice na budúci rok v objeme 119 mil. eur.

Slovenské samosprávy smerujú do historicky najhoršieho obdobia od vzniku Slovenskej republiky. Nekoncepčná štátna politika a negatívne legislatívne dopady na ich rozpočty sú práve pre mestá a obce devastačné. Primátori a starostovia napriek ťažkopádnej, resp. žiadnej komunikácii zo strany štátu a miliónovým výpadkom vo svojich mestských kasách robia všetko preto, aby pre svojich obyvateľov zabezpečili v ďalších rokoch aspoň základné služby. Aj keď sa Banská Bystrica, podobne ako iné mestá, snažila urobiť v mestskom rozpočte maximálne škrty aby ušetrila, z dôvodu vládnych opatrení pristupuje k zvyšovaniu daní a poplatkov.

Na chaotické legislatívne zmeny a rodinný balíček z dielne Ministerstva financií SR v čase rekordnej inflácie a energetickej krízy banskobystrická radnica dopláca zo svojho rozpočtu sumou viac ako 13,4 mil. eur. V rámci rozsiahlych opatrení pri kreovaní rozpočtu sa samospráva nevyhla ani výrazným škrtom. Ich kombináciou síce dokázala pokryť viac ako 9 mil. eur, no stále zostáva 4,15 mil. eur, ktoré je nutné dofinancovať, aby mesto fungovalo a dokázalo poskytovať aspoň najdôležitejšie základné služby. Hoci štát sľubuje kompenzácie, ktoré prichádzajú na poslednú chvíľu, problém miest a obcí neriešia, pretože im stále chýba pol miliardy eur.

Schválený daňový bonus, aj po zohľadnení vládnej kompenzácie, znamená nižší nárast príjmov z podielových daní o 4,43 mil. eur. Napriek tomu sa samospráva v roku 2023 musí vysporiadať s rozhodnutím Vlády SR navýšiť platy zamestnancom vo verejnom sektore a pedagogickým zamestnanom, čo znamená medziročné zvýšenie  mzdového rozpočtu o 4,5 mil. eur. Zvýšenie ceny plynu a tepla znamená pre mestský rozpočet priamy dopad 1,45 mil. eur a nepriamy dopad 1,3 mil. eur súvisiaci so zvýšením výdavkov na dopravu. Zvýšenie cien za tovary a služby v rámci zmluvných dodávateľských vzťahov v dôsledku inflácie má dopad na rozpočet mesta cca 500 tis. eur. Na rozpočet majú dopad aj ďalšie legislatívne zmeny, ako napríklad povinnosť úpravy odpadu pred skládkovaním v sume 665. tis. eur alebo ustanovenia ďalšieho sankčného pásma dlhovej brzdy, ktoré zmrazia rozvoj samospráv. Sankčné pásma sú podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti uplatňované v závislosti od vývoja štátneho dlhu.

Víziou schváleného rozpočtu na rok 2023 je zachovanie udržateľnosti poskytovaných služieb s dôrazom na školstvo pokračovanie v rozvoji mesta.

Vládne opatrenia nás valcujú. Štát sa hrdí, že pomáha rodinám, no berie na to financie samosprávam. Ideme do veľmi ťažkých časov. Negatívne dopady legislatívy na naše rozpočty, prijímanie nekoordinovaných rozhodnutí vlády bez analýz a finančných dopadov na naše mestá, to všetko bez predchádzajúcej partnerskej komunikácie, nás ruinuje. Na jednej strane rodiny či zamestnanci dostanú viac, na strane druhej im my musíme vziať, aby sme dokázali zabezpečiť základné vitálne funkcie samospráv. Znamená to, že toto ťažké obdobie musíme v budúcom roku riešiť zaťažovaním našich obyvateľov, v podobe zvyšovania miestnych daní a poplatkov,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

V Banskej Bystrici to znamená zvýšenie dane z nehnuteľnosti pre podnikateľov o 1 euro na 1 m2. Pri ostatných daniach je to nárast zhruba o 20 percent, čo kopíruje mieru inflácie od poslednej úpravy miestnych daní v roku 2019.

Obyvateľov sa dotkne aj daň za byty s nárastom o 0,50 eur na 1 m2.

  • PRÍKLAD – DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI – BYTY

Priemerná rodina aktuálne platí za byt s rozlohou 70 m2 daň z nehnuteľnosti podľa nasledovného výpočtu:  0,50 eur x 70 m2 = 35 eur ročne. Po novom sa zvyšuje sadzba o 0,50 eur na 1 m2. To znamená, že nový výpočet bude nasledovný: 1 eur x 70 m2 = 70 eur ročne. Rodina teda za rok zaplatí daň za byt v sume 70 eur.

Zvýšenie poplatku za komunálny odpad je o takmer 11 eur ročne.

  • POMOC PRE SENIOROV A OHROZENÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA

Daňový bonus z rezortu financií nepomáha dôchodcom, a ani ľuďom v hmotnej núdzi, preto im samospráva rozširuje zľavu z 50 na 60 percent. Tá im bude udelená automaticky.

Dane z ubytovania porastú o 1 euro za jedno prenocovanie.

Najväčšou rozpočtovou kapitolou je školstvo, na ktoré štát samosprávam nedáva dostatočný objem financií. Preto mestám a obciam vzniká výpadok financovania, ktorý musia zo svojich rozpočtov zaplatiť.

„Rodinná politika, ktorou sa štát prezentuje pred verejnosťou bude z drvivej väčšiny financovaná práve z rozpočtov samospráv. Rodiny síce dostanú vyšší daňový bonus od štátu vo výške 140 eur na jedno dieťa plus rodinné prídavky v sume 60 eur, avšak zavedením vyšších poplatkov v oblasti školstva ich vrátia samosprávam naspäť. Zachovanie školstva je pre nás úplná priorita, preto sme museli upraviť poplatky za materské školy,“ dopĺňa Zuzana Detková, poverená vedením Ekonomického odboru MsÚ v Banskej Bystrici.

  • PRÍKLAD – FINANCOVANIE DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

Aktuálne je príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na 1 dieťa v materskej škole stanovený na 16 eur mesačne. Podľa nového všeobecne záväzného nariadenia to bude 32 eur mesačne. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov jedálne materskej školy (napr. mzdy kuchárok, spotrebiče, hrnce, príbory, taniere, poháre, čistiace potreby) sa zvyšujú z 4,50 eur na 9 eur mesačne. Denný finančný príspevok na stravovanie (desiata, obed a olovrant) bude v sume 2,10 eur. Príspevok na stravovanie sa rovná sume nákupu potravín a určuje ho štát.

Okrem navýšenia poplatkov v materských školách na 32 eur mesačne, dochádza aj k navýšeniu nákladov na školský klub detí na 20 eur mesačne. Činnosti centra voľného času (CVČ) sa od 7. septembra 2023 zvyšujú na 5 eur mesačne za každú záujmovú činnosť. Platby na réžiu v jedálňach základných škôl obsahujú aj zmenu filozofie z fixného mesačného poplatku na denný poplatok (na odobraté jedlo) v sume 0,80 eur. Réžia v materských školách bude po novom na úrovni 9 eur mesačne.

Štát od 1. januára 2023 navyšuje finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií dieťaťa. Znamená to, že rodičia dieťaťa v materskej škole budú uhrádzať za desiatu, obed a olovrant spolu 2,10 eur. Rodičia žiaka na I. stupni základnej školy budú uhrádzať 1,70 eur za jeden obed a rodičia žiaka na II. stupni základnej školy 1,90 eur za jeden obed.

Výdavky na štúdium v základnej umeleckej škole budú aktualizované v závislosti od študijného odboru. Napríklad za štúdium žiaka hudobného odboru od 6 do 18 rokov bude po novom zákonný zástupca uhrádzať 75 eur polročne, za žiaka ostatných odborov 60 eur polročne. Pri úpravách poplatkov budú od navýšenia oslobodení ľudia v hmotnej núdzi a na úrovni životného minima.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora