Aktuality

Mesto pod Urpínom hľadá opatrovateľky aj opatrovateľov

seniori

Pracovnou náplňou opatrovateliek je starostlivosť o seniorov alebo o ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. Pomáhajú im s činnosťami, ktoré nedokážu vykonávať sami. Starajú sa o zmysluplnú kvalitu ich života. Dbajú o to, aby zostali čo najviac nezávislými a súčasne rešpektujú ich dôstojnosť. Samospráva má v súčasnom období nedostatok opatrovateliek. Nové posily hľadá do terénu i do zariadení sociálnych služieb.

Mesto Banská Bystrica má v teréne okolo 75 opatrovateliek, ktoré sa starajú o takmer 150 klientov. Radnica by privítala ďalších 10 až 15 nových pracovníčok a pracovníkov, ktorí by pomáhali Banskobystričankám a Banskobystričanom pri zvládaní ich každodenných úkonov. V zariadeniach sociálnych služieb pracuje 80 opatrovateliek i niekoľko opatrovateľov, ktorí sa 24 hodín denne starajú o približne 200 prijímateľov sociálnych služieb. Ani tento počet však nie je dostačujúci. „Veríme, že sa nám podarí počet opatrovateliek a opatrovateľov rozšíriť. Za jeden z motivačných faktorov môžeme považovať zvýhodnené finančné podmienky, ktoré sme v tomto roku, pre túto pracovnú pozíciu, v zmysle platnej legislatívy dosiahli a ďalšie pripravujeme,“ uviedla Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica.

V budúcom období sa plánuje aj s rozšírením poskytovania tzv. odľahčovacej služby. Určená je pre tých, ktorí sa v domácom prostredí starajú o osoby so zdravotným znevýhodnením. Pri jej zavádzaní je potrebná pomoc opatrovateľov a opatrovateliek. „Táto práca je náročná, aj preto by mali byť tí, ktorí sa rozhodnú pre toto povolanie v dobrej fyzickej i psychickej kondícii. Umožní im to lepšie zvládanie striedania práce s oddychom. Rovnako dôležitá je odolnosť voči stresu, ako aj empatia a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť novému prostrediu i ľuďom,“ poznamenala Ivana Kružliaková.

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v domácom prostredí spočíva najmä v sebaobslužných úkonoch, ďalej v udržiavaní poriadku, praní či žehlení. V zariadeniach sociálnych služieb zasa v starostlivosti o starších ľudí, vrátane ich osobnej hygieny, kŕmenia, prechádzok, rozhovorov, čítania a vypĺňania ich voľného času. „Každý, kto uvažuje nad opatrovateľskou prácou musí mať blízko k seniorom a mal by sa vedieť vžiť do situácie staršieho človeka. Ich úlohou je čo najviac uľahčiť osobe, o ktorú sa starajú, jej každodenný život. Suplujú ju v činnostiach sebaobsluhy, ktoré dočasne alebo trvalo nedokáže zvládnuť sama,“ konštatuje Adriana Tupá, poverená vedením Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti MsÚ Banská Bystrica.

Samospráva uvíta vo svojom tíme nové opatrovateľky a opatrovateľov. Pracovať budú môcť v niektorom zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo budú opatrované osoby navštevovať priamo v ich domácom prostredí. Pre výkon tohto povolania je potrebné absolvovať buď akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín alebo mať úplné stredoškolské odborné vzdelanie v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie, príp. poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom je možné doručiť na adresu: Mestský úrad, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora