Aktuality

Mesto plánuje aj v tomto roku zrealizovať množstvo investičných zámerov

Mediálny brífing - Mesto plánuje aj v tomto roku zrealizovať množstvo investičných zámerov

Banská Bystrica chce v roku 2022 dokončiť niekoľko významných projektov. Zároveň vstupuje do prípravy na realizáciu najväčších investícií za posledných 30 rokov, na ktoré bude možné čerpať finančné prostriedky aj z eurofondov. Revitalizácia mestského parku či Námestia Slobody, obnova verejného osvetlenia, vybudovanie nových cyklotrás i cyklomosta v Radvani, Medeného hámra, ale aj odkúpenie a následná oprava Domu kultúry. Tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé projekty s cieľom skvalitniť život obyvateľov plánuje mesto pod Urpínom uskutočniť v najbližších mesiacoch.

Samosprávu čaká realizácia mnohých zámerov, ktoré budú financované z mestského rozpočtu, ale aj zo získaných európskych zdrojov. Patrí do nej najmä dopravná infraštruktúra, v rámci ktorej sa zmodernizuje svetelná signalizácia na hlavnom ťahu popri Hrone a obnoví sa osem autobusových zastávok. V pláne je aj rekonštrukcia dvoch mostov v havarijnom stave na Mládežníckej ulici, Laskomerského mosta a vytvorenie novej okružnej križovatky pri mestskom parku a v križovatke pri Medenom hámri. Mesto Banská Bystrica spolupracuje so Žilinskou univerzitou aj na kľúčovom dopravnom dokumente – Pláne udržateľnosti mesta.

„Aj tento rok chceme investovať do obnovy ciest a chodníkov. Dokončená by mala byť rekonštrukcia najdlhšieho úseku, aký sa kedy v meste opravoval, a to od Moskovskej ulice až po Lidl na Tajovského ulici. Súčasne pracujeme na prepojení cesty Na Troskách. Cieľom je odkloniť dopravu z Huštáku, a tým predĺžiť pešiu zónu z Námestia SNP smerom k obchodnému domu Europa Shopping Center,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Obnovy sa dočkajú aj súvislé úseky ciest Lazovná – Bottova, Tajovského, ul. Janka Kráľa a Bakossova ulica – Námestie Štefana Moysesa, Bernolákova a Poľná ulica, kde sa súčasne vybuduje nové parkovisko. V procese príprav je aj výstavba nových chodníkov na Kostiviarskej, Pršianskej terase, v Uľanke a Kremničke. Zároveň sa pripravuje rekonštrukcia chodníkov na Tatranskej, Kráľovohoľskej a Okružnej ulici. Samospráva začne tento rok aj s výstavbou cyklomostu v Radvani ponad rýchlostnú cestu R1, ako aj cyklotrás Hušták – Radvaň – Kráľová, Hušták – Námestie Slobody – Senica, a taktiež Hušták – Fončorda – Tulská a Námestie Slobody. Rovnako sa plánuje vybudovať podchod pre cyklistov a peších na Huštáku.

Od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR získalo mesto dotáciu vo výške 50-tisíc eur na výstavbu bezbariérového ihriska v Kráľovej pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu i pre nevidiacich. „Chceme vybudovať ihriská s pridanou hodnotou, ktoré rozšíria služby pre rodiny s deťmi s telesným a mentálnym znevýhodnením. Je dôležité, aby malo každé dieťa rovnakú možnosť zahrať sa a rozvíjať svoju kreativitu, bez ohľadu na vek, ale aj zdravotný stav,“ dopĺňa Ján Nosko.

V jarnom období sa obnoví materská škola na Šalgotarjánskej ulici. Dokončená bude aj výmena strechy Základnej umeleckej školy Jána Cikkera a do užívania by mali byť odovzdané i  vnútrobloky Sitnianska a Tulská. Samosprávu čaká aj výstavba nájomných bytov na Ďumbierskej ulici, na ktorú chce získať dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Naplánované je zavedenie vrecových zberov triedeného odpadu vo všetkých častiach mesta so zástavbou rodinných domov, ako aj vybudovanie polopodzemných kontajnerov, ktoré budú osadené v Kráľovej a na Pršianskej terase. V záujme zvýšiť bezpečnosť v oblasti cestnej dopravy sa momentálne skúmajú možnosti merania rýchlosti na cestách pri školách a v obytných zónach. Mesto sa zapojilo aj do projektu zameraného na ochranu verejného zdravia znížením dopadov koronavírusu. V prípade úspešnosti budú všetky školy, škôlky, mestská polícia i mestský úrad vybavené čističkami vzduchu, respirátormi, teplomermi a rukavicami.

V záujme mesta Banská Bystrica je zabezpečiť všetky potrebné finančné predpoklady na realizáciu projektov a investícií nielen v roku 2022, ale aj v tých ďalších.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora