Aktuality

Mesto chce v rámci projektu Zelené sídliská s pomocou odborníkov a miestnych komunít realizovať na sídliskách aj rýchle zelené a modré riešenia

Zelená strecha MŠ Tatranská

Projekt Zelených sídlisk zameraný na podporu biodiverzity prostredníctvom zelených a modrých opatrení a revitalizáciu okolia bytových domov v siedmich vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice pokročil. Po vypracovaní lokalitných programov, do ktorých boli zapracované podnety obyvateľov z verejných diskusií, aktuálne prebieha proces konzultácií s expertmi pre životné prostredie, oddeleniami mestského úradu i  externými organizáciami. Cieľom je identifikovať aj rýchle zelené (zeleň) a modré (voda) opatrenia, na ktorých možno pracovať priebežne s využitím potenciálu komunít  či odborníkov. Pre overenie možností realizácie konkrétnych návrhov s nimi samospráva plánuje obhliadky v teréne. Oddelenie územného plánovania a architekta mesta zároveň pripravuje komplexný pohľad na nevyhnutné riešenie parkovacej politiky a „upratanie“ automobilov na sídliskách.

V rámci projektu Reakcia na zmenu klímy sa vyhotovuje aj Akčný plán zmierňovania a prispôsobovania sa klimatickej zmene, v ktorom budú jednotlivé lokality posúdené. Technická univerzita vo Zvolene aktualizuje Dokument starostlivosti o dreviny zameraný prioritne na Zelené sídliská a parky. Počas pondelkového online stretnutia, aj za účasti miestnych lídrov, odzneli zo strany zúčastnených nové postrehy i konkrétne riešenia smerujúce k zavádzaniu okamžitých zelených a modrých opatrení  na sídliskách s ohľadom na klimatickú zmenu.

Oddelenie územného plánovania a architekta mesta identifikovalo takmer 60 strategických podnetov, ktoré je potrebné odkonzultovať s ďalšími odborníkmi. Zaslané boli na príslušné oddelenia mestského úradu, Záhradníckym a rekreačným službám, banskobystrickým Mestským lesom, Krajskému pamiatkovému úradu, Slovenskému vodohospodárskemu podniku a pod. Z dôvodu nevyhnutnosti riešenia klimatickej krízy je naším cieľom efektívne využiť čas a zavádzať aj rýchle opatrenia, na ktorých sa môže podieľať samotná komunita. Chceme tým dosiahnuť, aby obyvatelia v jednotlivých lokalitách prevzali spolu-zodpovednosť za veci verejné a prispeli k proklimatickým riešeniam. V celom procese je potrebné identifikovať aj grantové  a dotačné možnosti, z ktorých by sa mohli tieto nenáročné komunitné opatrenia financovať,hovorí Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Projekty revitalizácie verejných priestranstiev v meste pod Urpínom obsahujú návrhy týkajúce sa zelenej infraštruktúry – posilňovania biodiverzity, zakladanie nových zelených alebo lúčnych spoločenstiev, motýlích záhrad, trvalkových záhonov či ovocných sadov, budovania búdok pre vtáctvo i podporu iných druhov živočíchov. Zároveň ide o  modrú infraštruktúru, tzn. hospodárenie s vodou, zadržiavanie vody, využívanie existujúcich prameňov, realizáciu dažďových záhrad, vsakovacích a retenčných plôch a pod.

Hoci mnohé zámery nie sú náročné, ich realizáciu netreba podceniť a je potrebné spolupracovať s odborníkmi. V celom projekte Zelených sídlisk je nevyhnutné zladiť požiadavky všetkých skupín obyvateľov. Dôležité je zamerať sa na to, aby zo zelene nebolo uberané, ale práve naopak, aby pribúdali trávniky, jazierka, ochladzovacie centrá a pod.,“ hovorí docentka Ľubica Midriaková Zaušková zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

Nevyhnutné v celom procese príprav projektu Zelené sídliská sú zároveň geodetické zamerania lokalít i hydrogeologické prieskumy pre overenie možností realizácie jednotlivých opatrení. Ďalším dôležitým krokom samosprávy je dobré nastavenie parkovacej politiky.

Potrebujeme eliminovať statickú dopravu na sídliskách, ktorá je súčasťou nášho každodenného života. Svet preferuje sofistikované druhy a formy parkovania, ktoré vedia autá upratať do parkovacích domov so zelenými vegetačnými strechami i fasádami, alebo na parkoviská zrealizované z vodopriepustných povrchov alebo zatrávňovacích roštov. Do garážových domov sa zmestí mnoho áut, ktoré v súčasnosti zapĺňajú ulice v celom meste. V rámci územného plánu sú vymedzené miesta, kde sa počíta so záchytnými garážovými domami, no v rámci optimalizácie, ako aj na základe stretnutí s obyvateľmi, pracujeme na alternatívach a ďalších možnostiach.  Na túto tému plánujeme zorganizovať diskusie, aby sme dosiahli konsenzus, kde a akým spôsobom vieme zaparkovať autá, aby nám ostali krásne ulice so stromami namiesto parkovísk,“ dopĺňa Martin Pavelek, hlavný architekt mesta Banská Bystrica.

Všetky podrobné informácie k projektu Zelené sídliská nájdete na: www.banskabystrica.sk/zelenesidliska. Pripomienky a návrhy k lokalitným programom je možné zasielať na: zelenesidliska@banskabystrica.sk. O ďalších verejných stretnutiach vás budeme včas informovať.

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu siedmich lokalít – verejných priestorov:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová ꟷ Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou, v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási. Zároveň hľadá optimálny model súťaží na projektové dokumentácie na všetkých sedem lokalít. Na základe komunikácie s odborníkmi zo Slovenskej komory architektov sa podľa zákona o verejnom obstarávaní zatiaľ javí ako najvhodnejšia tzv. malá súťaž, ktorá nezohľadňuje len cenu, ale je možné posúdiť aj kvalitu práce uchádzača.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria