Aktuality

Koncepcia elektroenergetiky prináša mestu konkrétne riešenia zlepšujúce aktuálny stav

Elektrická energia

Skvalitňovať hospodárenie s energiami, rozvíjať udržateľné mestské prostredie a zvyšovať kvalitu života obyvateľov i organizácií, ktoré v Banskej Bystrici žijú a pôsobia, to sú v oblasti elektroenergetiky hlavné ciele samosprávy. V spolupráci so spoločnosťou STEFE, a.s., ktorá je najväčším dodávateľom elektrickej energie v meste, vznikla koncepcia energetickej infraštruktúry. Dokument predstavuje zhrnutie aktuálneho stavu a zároveň popisuje ciele a kroky, smerujúce k naplneniu strategických zámerov.

Decentralizácia výroby elektrickej energie a jej nákup, vznik energetického manažmentu, výber partnerov či budovanie infraštruktúry pre e-mobilitu sú konkrétne riešenia, ku ktorým by malo mesto pristúpiť v najbližších rokoch. Vzhľadom na to, že verejné osvetlenie je najväčším odberateľom elektrickej energie, zároveň je potrebné pokračovať v jeho modernizácii a rekonštrukcii. Investíciami sa prispeje k jej úspore približne o 50 percent.

„Už dlhodobo robíme všetko preto, aby sme spotrebu elektrickej energie v meste znižovali. Príkladom je výmena takmer dvoch tisíc svietidiel za úsporné LED lampy. Momentálne pracujeme na príprave projektovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia, čím sa bude opäť úspora spotreby energie na verejnom osvetlení zvyšovať. Len na Fončorde pôjde o 467 svietidiel. Rovnako sa pracuje na príprave energetického auditu 33 mestských objektov práve z dôvodu znižovania ich energetickej náročnosti,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mesto Banská Bystrica vlastní celkovo 140 nehnuteľností, vrátané základných a materských škôl, športových areálov, ihrísk, obytných aj neobytných budov, úradov a v správe má samospráva aj cintoríny. Majetkovú účasť má aj v spoločnostiach MBB, a.s. (podiel miesta 100 percent), STEFE Banská Bystrica, a.s. (podiel miesta 34 percent) a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. (podiel mesta 49 percent).

„Vzhľadom na rastúce ceny energií musíme otvoriť otázku lokálnej výroby energie a s rastom počtu elektromobilov je nevyhnutné riešiť aj oblasť nabíjacej infraštruktúry. Rekonštrukciu si vyžaduje aj značná časť elektrických rozvodov. Pri realizácii koncepcie bude potrebné personálne posilniť oddelenie energetiky mesta, pričom ich činnosti prinesú mestu úspory, resp. nové príjmy, ktoré pokryjú náklady na jeho odborný personál,“ hovorí Martin Vyleťal, vedúci odboru rozvojových aktivít mesta.

Aby mohla byť stratégia elektroenergetiky úspešná, kľúčová je efektívna komunikácia so zamestnancami úradu, so spoločnosťami v meste, ale aj samotnými obyvateľmi. Práve ich zapojenie napríklad vo forme výstavby fotovoltickej elektrárne na vlastnom objekte, môže byť v budúcnosti rozhodujúce pre dosiahnutie vytýčených cieľov. Pre lepšie pochopenie koncepcie elektroenergetiky širokou verejnosťou, pripravil odbor rozvojových aktivít mesta zjednodušený propagačný materiál, odzrkadľujúci jej aktuálny stav, ale aj úlohy a strategické zámery na najbližšie roky. Brožúru nájdete na tomto odkaze.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie