Aktuality

Jesenný zber nebezpečného odpadu

Nebezpečný odpad

Medzi odpad s obsahom škodlivých látok patria autobatérie, batérie, farby, lieky, motorové, jedlé minerálne, syntetické oleje a olejové filtre, odpadové chemikálie, znečistené obaly, plasty či textílie a vody znečistené škodlivinami. Ďalej sú to ortuťové teplomery, riedidlá, rozpúšťadlá, ustaľovače, vývojky a výbojky, odpad s obsahom nebezpečných látok, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče.

Obyvatelia môžu odpad bezplatne odovzdať počas roka od pondelka do štvrtka v čase medzi 7:00 a 15:00 hod. spoločnosti DETOX, s. r. o. na Zvolenskej ceste 139 (smer na Iliaš, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu), tel. č.: 048/471 25 25. Aj počas mobilného zberu v termínoch 26. novembra a 3. decembra 2022 tak môžu urobiť priamo na prevádzke, a to od 8:00 do 13:00 hod.

„Všetkých žiadame o trpezlivosť a prosíme, aby nevytvárali skládky odpadu na miestach zberu.V stanovenom termíne počkajte na zberové vozidlo spoločnosti DETOX s.r.o. Mimo uvedené zastávky, nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť, resp. zájsť,“ hovorí Peter Suchý, vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné prevziať azbest. V prípade potreby je možné kontaktovať spoločnosť, ktorá je Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici oprávnená nakladať s týmto typom odpadu. Zároveň nie je možné prevziať ani opotrebované pneumatiky. Bezplatne ich možno odovzdať v akomkoľvek autoservise.

Harmonogram jesenného zberu, vrátane presných miest a časov, nájdete na tomto odkaze.  

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev