Aktuality

Banská Bystrica reaguje na zmenu klímy zapájaním obyvateľov do realizácie okamžitých opatrení na sídliskách

Hmyzí domček

Participatívne plánovanie v projekte Zelené sídliská postúpilo do ďalšej fázy. Okrem prípravy hlavného projektového zámeru, pracuje mesto s odborníkmi a miestnymi lídrami priebežne aj na identifikácii a plánovaní realizácie drobných a nenáročných zelených (zeleň) a modrých (voda) opatrení na sídliskách s využitím potenciálu samotných obyvateľov. Pre overenie možností realizácie konkrétnych návrhov a záujmu komunít sa v mesiacoch marec a apríl uskutočnili obhliadky priamo v teréne. Výsledkom prechádzok je tvorba zásobníka drobných ekologických aktivít, rady od expertov na zeleň, aktivizácia občianskych rád a komunít zapojiť sa do boja proti negatívnym dopadom súvisiacich so zmenou klímy a konkrétny plán ako postupovať ďalej.

Prechádzky sa uskutočnili v siedmich lokalitách za účasti zástupcov vedenia mesta, odborných útvarov mestského úradu, koordinátorky pre participáciu a otvorené vládnutie, členov občianskych rád, poslancov, lokalitných lídrov i externých odborníkov na zeleň.

Nemôžeme strácať čas, preto sa zameriavame aj na okamžité riešenia, ktoré môžu pomôcť zmierniť negatívne dopady na životné prostredie v súvislosti so zmenou klímy, samozrejme, v súlade s hlavným zámerom – posilniť biodiverzitu prostredníctvom vhodných zelených a modrých zásahov a skvalitniť priestor pre život. Stretnutia za účasti miestnych lídrov a odborníkov z mesta i externého prostredia boli obohacujúce. Odzneli mnohé dobré nápady, ktoré sa môžu uskutočňovať už v najbližšej dobe,“ hovorí viceprimátor Milan Lichý.

Medzi rýchle a okamžité riešenia, ktoré budú realizovať komunity s podporou ZAaRES-u a banskobystrického ekocentra Malá líška patrí napr. vytváranie kompostovísk, kvetnatých lúk, predzáhradok, dažďových záhrad, budovanie a osádzanie búdok pre vtáctvo, dážďovníky, ale aj ježkov, veverice a pod. Zúčastnení aktéri sa na prechádzkach zároveň dohodli na organizácii workshopov zameraných na tvorbu kvetinových záhonov, kosenie i zastrihávanie stromčekov. Odborníci zas ponúkli možnosť zorganizovať populárno-náučné prednášky o klíme či dôležitosti zavádzania klimatických opatrení.

„S neustále narastajúcimi nárokmi pre zvládanie klimatickej krízy je zapájanie obyvateľov do samotnej realizácie zelených a modrých opatrení žiaduci a efektívny spôsob, ktorý môže pomáhať mestu ku klimatickej udržateľnosti. Klimatické akcie, v ktorých hrajú hlavnú úlohu práve oni podporujú osvetu, motivujú k zmenám správania a budujú kapacity obyvateľov ako partnerov a dôležitých aktérov mesta pre zvládnutie tak náročnej úlohy, akou je klimatická kríza,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Mesto zároveň v hlavnom projekte Zelené sídliská finalizuje podklady pre verejné obstarávanie na projektantov, ktorí spracujú pre vytypované lokality projektové dokumentácie. Povinnosťou projektanta bude v prvej fáze predložiť štúdiu, ktorá bude prerokovaná na verejných stretnutiach s obyvateľmi v siedmich lokalitách. Všetky podrobné informácie k projektu nájdete na: www.banskabystrica.sk/zelenesidliska.

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu okolia bytových domov v siedmich lokalitách Banskej Bystrice s dôrazom na zelenú a modrú infraštruktúru pre zmiernenie dopadov zmeny klímy:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová ꟷ Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou, v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria