Aktuality

Záhradnícke a rekreačné služby vyhlásia nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie krematória

krematórium BB

Banskobystrické krematórium už desiatky rokov volá po komplexnej obnove. V roku 2015, na začiatku prvého funkčného obdobia primátora Jána Noska bolo rozhodnuté, že krematórium nebude zverené do rúk súkromných podnikateľov, ale zostane aj naďalej v majetku mesta a v správe Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES).  Zároveň bolo potrebné  nájsť finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu, nakoľko pravidelná údržba zastaraných technológií bola čím ďalej náročnejšia, tak po technickej, ako aj finančnej stránke. Po schválení financií mestským zastupiteľstvom pristúpila samospráva v roku 2018 k zámeru rekonštrukcie krematória, v prvej etape v rozsahu výmeny kremačných pecí. Keďže vysúťažený zhotoviteľ sa dostal do insolventnosti a priame rokovacie konanie s novým partnerom dopadlo neúspešne, v najbližšom období bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.

Koncom roka 2016 sa začal časovo náročný proces  prípravy podkladov a projektového zámeru plánovanej rekonštrukcie. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bolo vyhlásené v máji 2018. V júli toho istého roka bola s vysúťaženým zhotoviteľom uzatvorená zmluva o dielo, kde výška investície po verejnom obstarávaní predstavovala sumu 1 044 774,04 eur. Začatiu stavebných prác predchádzalo získanie rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), vydanie súhlasu podľa zákona o ovzduší, územné rozhodnutie a vypracovanie statického posudku. Uvedené administratívne procesy výrazne predlžovali stavebné konanie a vydanie samotného  stavebného povolenia. Samospráva sa navyše musela vysporiadať aj  s podaniami známeho aktivistu zo Združenia domových samospráv.

Stavebné práce v januári 2020 zastali, pretože riadne vysúťažený zhotoviteľ (konzorcium JML) sa dostal počas rozbehnutej rekonštrukcie do insolventnosti a nebol schopný rozpracované dielo dokončiť.   Z dôvodu jeho finančného kolapsu bolo nevyhnutné v júli 2020 od uzatvorenej zmluvy o dielo odstúpiť. Samospráva si následne dala vypracovať odborný znalecký posudok, v akom štádiu rozpracovanosti sa rekonštrukcia krematória  nachádza. V tom istom období bol začatý proces smerujúci k nájdeniu nového zmluvného partnera, ktorý by mal potrebné technológie, know how a dostatočné finančné zázemie na dokončenie začatej rekonštrukcie krematória.

V auguste 2020 ZAaRES v spolupráci s mestom pristúpili k  intenzívnym rokovaniam  so spoločnosťou, ktorá po oboznámení sa so stavom rozpracovanosti diela deklarovala, že je schopná začatú rekonštrukciu dokončiť. Situáciu na oboch stranách v procese rokovaní skomplikovalo aj obdobie koronavírusu. V máji 2021 ZAaRES ako investor a objednávateľ diela „Rekonštrukcia krematória – I. etapa, Kremnička 60, Banská Bystrica – dokončenie“  oznámil vo Vestníku verejného obstarávania, že sa uskutoční priame rokovacie konanie s týmto osloveným  uchádzačom (TE KALFRISA POLSKA). Priame rokovacie konanie bolo ukončené dňa 2. júla 2021 bez uzatvorenia zmluvy o dielo z dôvodu, že oslovený uchádzač, aj napriek opakovaným výzvam, nepredložil všetky požadované doklady a vysvetlenia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti ZAaRES, ako verejný obstarávateľ a správca banskobystrického krematória, bude pokračovať v začatej rekonštrukcii vyhlásením nového verejného obstarávania.

Spaľovanie zosnulých aj naďalej zabezpečuje krematórium v Nových Zámkoch

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom ZAaRES-u zabezpečuje spaľovanie zosnulých od 1. januára 2021 v Nových Zámkoch na základe uzatvorenej zmluvy, čím  zabezpečuje celý servis kremácie v rozsahu, ako tomu bolo aj pred začatím rekonštrukcie. Vedenie banskobystrického krematória je zároveň v úzkom kontakte so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb, aby mohlo pružne riešiť prípadné vzniknuté problémy.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora