Aktuality

Záhradnícke a rekreačné služby mesta sú pripravené na prvé tohtoročné kosby

kosenie

O trávnaté plochy v majetku mesta Banská Bystrica sa tento rok bude starať 36 koscov a 16 hrabačiek Záhradníckych a rekreačných služieb. S kosením mestských plôch pomôžu aj externí kosci či pracovníci Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, ktorí sa zamerajú na lokality cintorínov a areálov materských škôl. Mestská organizácia ZAaRES plánuje opäť do prác zapojiť aj odsúdených z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Kráľovej. Samospráva zvýši intenzitu kosenia detských ihrísk, vo vybraných lokalitách bude pokračovať v prírode blízkom kosení s nižšou intenzitou kosenia a v tzv. mozaikovitom kosení.

Trávne porasty na plochách, ktoré sú intenzívnejšie využívané  obyvateľmi, budú kosené v priemere šiestimi kosbami za rok. Ešte častejšie bude kosenie detských ihrísk, ktoré sa budú kosiť aj v tzv. medzi-kosbách. Prírode blízka údržba zelene s nižšou intenzitou kosieb (1 až 2 x za rok) sa bude týkať 24 lokalít s trávnatými plochami na svahoch, v okolí schodísk či garáží, čo predstavuje zatiaľ len cca 7 percent z celkovej rozlohy trávnikových plôch. Mesto sa týmto krokom snaží postupne reagovať na rýchlu klimatickú zmenu.

Na nový manažment kosenia sme v minulom roku dostali viacero podnetov. Mnohé boli aj kritické pre  nedostatočné pochopenie, čo vlastne prírode blízke kosenie znamená. Preto budú pri plochách s nižšou intenzitou kosenia a na miestach udržiavaných tzv. mozaikovitým kosením, umiestnené informačné tabule. Napríklad nízko kosený nepolievaný trávnik ľahko preschýna a mení sa na plochu, ktorá sa vysoko prehrieva. Prírode blízkou údržbou zelene sa znižuje prašnosť, zlepšuje sa ochladzovanie priestoru, zvyšuje sa ochrana rastlín a živočíchov, chráni sa biodiverzita. Mesto Banská Bystrica sa aj týmto spôsobom snaží zmierňovať dopady a prispôsobovať sa zmene klímy, zmierňovať vplyvy extrémnych výkyvov počasia,“ hovorí 2. zástupca primátora Milan Lichý.

Pri tzv. mozaikovitom kosení, ktoré sa bude realizovať na 3 lokalitách, sa nekosí celá plocha územia. Vykosia sa len priestory okolo peších komunikácií alebo tráva v pásoch či rôznych geometrických tvaroch. Menej kosené plochy dokážu zadržiavať vodu, ako aj ochladzovať priestor. Menej kosieb bude realizovaných aj v okolí vodných tokov, ktoré ako funkčné biokoridory vytvoria lepšie podmienky pre život a migráciu živočíchov. Celý zoznam priestranstiev s prírode blízkym manažmentom kosenia  nájdete TU (dostupná je aj vrstva v GISPLAN-e mesta). V Banskej Bystrici by mohla tento rok pribudnúť aj kvetinová lúka vysiata špeciálne namiešanou zmesou rôznych druhov kvetov.

Takýto pilotný projekt by sme chceli realizovať na Skuteckého ulici. Kvetnaté lúky tiež znižujú prašnosť, zadržiavajú vlahu a zvyšujú vlhkosť vzduchu. Zároveň dokážu zachytiť zdroj alergických reakcií, sú prospešné pre faunu, ktorá v nej žije a v neposlednom rade plnia aj estetickú funkciu. Nielenže sú prirodzenou klimatickou jednotkou, ale aj dôležitým prvkom v zmysle adaptačných opatrení na klimatickú zmenu,“ dopĺňa Michal Valent zo Záhradníckych a rekreačných služieb.

Kvetinová lúka sa vysieva v trojročnom cykle, pričom v prvom roku sú výsev a starostlivosť najintenzívnejšie. Kvety v prvom roku kvitnú len slabo a nevýrazne, v ďalších rokoch výsev porast kvetov obohacuje.

Mesto ešte pred samotným začiatkom kosenia adresovalo výzvu aj súkromným subjektom, aby sa o svoje trávnaté plochy patrične postarali a vhodnou údržbou predišli aj rozširovaniu inváznych rastlín. Harmonogram prác starostlivosti o zeleň, ako aj kosenia na verejných priestranstvách v správe mesta zverejňuje ZAaRES na webe www.zaaresbb.sk na týždennej báze.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie