Aktuality

Banská Bystrica predlžuje lehotu na výberové konanie na pozíciu hlavného architekta mesta do konca augusta 2021

Mesto BB

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia územného plánovania a architekta mesta začiatkom decembra 2020. Záujem zo strany odborníkov z oblasti urbanizmu a architektúry je zatiaľ nízky, a to aj napriek tomu, že ide o dôležitú a významnú funkciu, ktorá má dopady na územný rozvoj mesta. Vzhľadom na charakter a náročnosť pracovnej pozície považuje samospráva doposiaľ prihlásený počet uchádzačov za nepostačujúci, preto lehotu výberového konania predlžuje do 31. augusta 2021.

Hlavný architekt mesta musí byť nielen odborník v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry, ale aj dobrý manažér a líder tímu. Uchádzač musí spĺňať niekoľko kritérií – mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore územné plánovanie, urbanizmus, architektúra, disponovať autorizačným osvedčením SKA, a výhodou je aj odborná spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.

Hlavný architekt riadi činnosť oddelenia, je odborný garant pre oblasť územného plánovania, urbanizmu a architektúry mesta. Novoprijatý uchádzač bude kontrolovať proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov vo všetkých fázach ich prípravy, tvorby, vyhotovenia, prerokovania i schvaľovania.

Hlavný architekt zároveň koordinuje rozvoj dopravného systému mesta s dôrazom na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie a pod. Aktívne sa podieľa na tvorbe územnoplánovacích dokumentov, vstupuje do prípravy a tvorby územného plánu a koordinuje pripravované rozvojové zámery investorov v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31. augusta  2021 do 14:00 hod. osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

Podrobnejšie info nájdu uchádzači na webe mesta  TU.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora