Aktuality

Samospráva v spolupráci s UMB chce znížiť podiel neplatičov miestnych daní a poplatkov

Experiment k daniam

Každá samospráva sa stretáva s neplatičmi miestnych daní a poplatkov. Napriek tomu, že všetky mestá zasielajú daňovým poplatníkom upomienky upozorňujúce na to, aby dane zaplatili, inak bude ich prípad postúpený na exekúciu, stále existujú ľudia, ktorí si svoje povinnosti neplnia. Banskobystrický mestský úrad preto v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici testuje projekt, ktorého cieľom je znížiť podiel takýchto neplatičov.

Pri dani z nehnuteľnosti eviduje mesto Banská Bystrica k dnešnému dňu približne 4 440 neplatičov, čo je pri fyzických osobách vo finančnom vyjadrení cca 516 000 eur.  Pri poplatku za komunálny odpad ide o 10 455 neplatičov, čo predstavuje pri fyzických osobách objem nedoplatkov v objeme cca 1 650 000 eur.

Riešenie problému s neplatičmi je dôležité najmä preto, že v dôsledku neplatenia daní dochádza v samospráve k výpadkom príjmov v rozpočte. Obyvatelia, ktorí si voči mestu plnia svoje povinnosti môžu mať pocit, že znášajú daňové bremeno, pričom neplatiči využívajú verejné služby rovnako ako oni. Viacerí to považujú za nespravodlivé, čo môže negatívne ovplyvniť ich správanie sa pri platení daní a poplatkov v budúcnosti,“ hovorí Viera Dudíková, vedúca Oddelenia daní a poplatkov MsÚ v Banskej Bystrici.

Navrhovaný experiment sa uskutoční formou zasielania letákov s jednoduchou grafikou obyvateľom zaradeným do jednotlivých intervenčných skupín spolu s upomienkou o zaplatení daňového nedoplatku.

Prvá a druhá skupina dostane letáky, ktoré im poskytnú informácie o „morálnych a spoločenských normách“, ako ostatní obyvatelia dodržiavajú predpisy a riadne si plnia svoje daňové povinnosti. Tretej skupine bude doručený leták poukazujúci na „strach zo straty“. Daňoví poplatníci budú informovaní o vysokej pravdepodobnosti, že po zistení nezrovnalostí v platení daní bude ich prípad postúpený do exekučného konania, na základe čoho môžu napríklad prísť o vodičský preukaz. Kontrolná skupina nedostane žiadny leták, no bude slúžiť na porovnanie účinnosti našich krokov, ktoré boli využité pri prvých troch skupinách. Očakávame, že podiel neplatičov daní sa v dôsledku tejto intervencie zníži,“ dopĺňa Katarína Vitálišová z Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja UMB v Banskej Bystrici.

O aký projekt ide?

Zavádzanie behaviorálnych intervencií do tvorby verejných politík je v súčasnosti veľmi rozšírené, a to nielen na národnej, ale aj regionálnej a miestnej úrovni. Behaviorálne postrčenia sa ukazujú ako efektívny spôsob ovplyvnenia účinnosti verejnej politiky v rôznych oblastiach. Projekt realizovaný v Banskej Bystrici (APVV-18-0435 Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík) vychádza zo skúseností už realizovaných experimentov v meste Prievidza, ako aj zo samospráv v zahraničí. Podobný typ intervencie robí aj EUBA v Hlohovci a UK v BA.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora