Aktuality

Revitalizácia mestského parku ostáva naďalej prioritou mesta

Mestský park

Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo ukončiť ďalšie aktivity na revitalizácii mestského parku podľa pôvodného projektu, ktorý bol predstavený verejnosti v roku 2018. Jedným z dôvodov je, že pre nesúhlas rôznych záujmových skupín sa mestu do dnešného dňa nepodarilo získať na obnovu parku  právoplatné stavebné povolenia. Zároveň už boli ukončené výzvy na podávanie žiadostí o eurofondy v súčasnom programovom období, a došlo aj k zmene podmienok na ošetrenie drevín, ktoré boli poškodené veternou smršťou v auguste tohto roku. Nový projektový zámer plánuje samospráva pripraviť participatívnym spôsobom za účasti verejnosti, podobne ako v prípade projektov Zelených sídlisk (zelených oáz). Deklaruje tým aj  svoj záujem o skvalitňovanie využívania princípov otvoreného vládnutia v aktuálnych projektoch tak, ako sa zaviazala v akčnom pláne Otvoreného vládnutia mesta Banská Bystrica 2021/2022.

V roku 2015 po nástupe Jána Noska do funkcie primátora nedisponovalo mesto žiadnym zásobníkom projektov, preto sa nové vedenie rozhodlo okamžite konať a pripraviť aj zámer obnovy mestského parku. Po vyhlásení výziev na získanie eurofondov na jeho revitalizáciu využila samospráva overovacie štúdie vypracované odbornými útvarmi v predchádzajúcich obdobiach, rovnako ako aj výsledky ankety, v ktorej vyjadrilo svoj názor na revitalizáciu mestského parku takmer 500 respondentov. Následne bol spustený proces prípravy projektovej dokumentácie, ktorá bola v každom smere konzultovaná a usmerňovaná Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.

Revitalizácia mestského parku ostáva naďalej jednou z mojich priorít. Napriek veľkej snahe a niekoľkoročnému obdobiu príprav však tento projekt stále nie je vo finále. Nie každý z verejnosti má naň rovnaký názor ako my, preto sme aktuálne v štádiu niekoľkých, konkrétne štyroch odvolacích konaní proti vydaným stavebným  povoleniam,  a to i napriek tomu, že  k celému projektu máme súhlasné stanoviská nielen dotknutých orgánov, ale aj  od Pamiatkového úradu SR a Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Keďže nevieme odhadnúť, ako dlho budú tieto procesy trvať, a tiež vzhľadom na ukončenie výziev súvisiacich s čerpaním mimorozpočtových zdrojov na obnovu mestského parku, sme sa rozhodli zastaviť práce na tomto projekte. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave,“ objasňuje primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Projekt revitalizácie mestského parku musí mesto zaktualizovať aj v súvislosti s ošetrením drevín po tohtoročnej veternej smršti. Nasledujúce programové obdobie čerpania eurofondov 2021 – 2027 sľubuje mnohé nové výzvy súvisiace so zelenými projektmi, na ktoré sa chce samospráva dôkladne pripraviť už dnes. Zároveň si uvedomuje dôležitosť skvalitňovania a zintenzívňovania participatívnych procesov a zúčastňovania sa obyvateľov na rozhodovaní o veciach verejných v zmysle Akčného plánu otvoreného vládnutia.

Myslím si, že nie je dôvod polarizovať verejnosť a vytvárať z parku politickú tému. Čaká nás ďalšie programové obdobie, na ktoré sa chceme pripraviť v predstihu. Po vzore stretnutí s obyvateľmi k projektom týkajúcich sa Zelených sídlisk chceme postupovať aj v tomto prípade. Máme dostatočnú časovú rezervu na to, aby sme spolu s Banskobystričanmi a Banskobystričankami pripravili návrh revitalizácie mestského parku, ktorý nebude rozdeľovať, ale spájať a zároveň poslúži ako podklad pre prípravu architektonickej súťaže návrhov. Verím, že zladíme názory všetkých záujmových skupín, do rozhodovania zapojíme mnohých obyvateľov a naša spolupráca bude efektívna,“ dopĺňa primátor Nosko.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora