Aktuality

Pozývame vás na výstavu Zelená infraštruktúra v sídlach miest, v priestoroch MsÚ bude do 17. septembra

Výstava Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Prírode blízke kosenie, vegetačné strechy, dažďové záhrady, fontány, mobilná zeleň, rekonštrukcia vnútroblokov, vytváranie zelených oáz… Mesto Banská Bystrica v súčasnej dobe realizuje a pripravuje viacero významných projektov, ktorých cieľom je revitalizácia verejných priestorov a budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. Samospráva chce obyvateľom priblížiť túto zaujímavú tému viacerými spôsobmi a poskytnúť im potrebné informácie. Jedným z nich je výstava inštalovaná vo vstupnej hale mestského úradu, ktorú vytvorila Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici a bude k dispozícii pre všetkých záujemcov do 17. septembra 2021.

Dvanásť panelov prezentuje témy tvorby zelenej a modrej infraštruktúry na sídliskách, jej funkcie, plánovanie a pozitívne príklady dobrej praxe a realizácií na Slovensku.

Zelená a modrá infraštruktúra poskytuje ľuďom rôzne formy úžitku a prospechu. Zvyšuje vlhkosť ovzdušia, poskytuje tieň, znižuje hluk, prašnosť a výkyvy teplôt, podporuje regeneráciu organizmu, prispieva k vzdelávaniu, zlepšuje  životné prostredie a podmienky pre adaptáciu na zmenu klímy či pre rekreáciu. Riešenia zelených a modrých prvkov sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí, v ktorom na Slovensku žije viac ako 53 percent obyvateľov. Ich základnou úlohou  je zabezpečiť obyvateľom kvalitné životné prostredie,“ objasňuje autorka výstavy, docentka Ľubica Midriaková Zaušková zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

Výstava sa koná v rámci podpory  projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, v ktorom uspela samospráva v závere roka 2020. Grant vo výške 1,4 mil. eur z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v programe SK Klíma použije na vypracovanie Klimatickej stratégie a zavedenie viacerých opatrení. Tie by mali prispieť k zvýšeniu odolnosti voči zmene klímy a zlepšeniu schopnosti reagovať na ňu.

Zo získaných financií plánujeme, okrem iného, rekonštruovať Materskú školu Šalgotarjánska,  upraviť areál zatienením detského ihriska, použiť priepustné povrchy či vytvoriť dažďovú záhradu. Ďalej pôjde napríklad o vytvorenie ovocnej a dažďovej záhrady v areáli Základnej školy Spojová. V súčasnosti venujeme pozornosť aj príprave projektov zelených oáz, ktoré zahŕňajú revitalizáciu siedmich vytypovaných lokalít so zameraním práve na zelenú a modrú infraštruktúru,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Klimatická kríza zasahuje do našich životov čoraz viac, a práve v týchto chvíľach sa v našom meste odstraňujú následky veternej smršte z noci zo 16. na 17. augusta 2021 so škodami na majetku obyvateľov.

„Potrebujeme urýchlene plánovať a vykonávať opatrenia na zmiernenie dopadov a na prispôsobovanie sa zmene klímy aj v Banskej Bystrici. Dôležité sú opatrenia pre environmentálnu bezpečnosť. Pre nás všetkých sa však rovnako ukazuje, že každý z nás musí začať aj s vlastnými drobnými každodennými skutkami. Tak ako vychovávame deti ak od nich chceme, aby sa správne chovali, musíme im byť dobrým príkladom. Deti a príroda nám naše zlyhania vrátia. Kalamita v hlavách a srdciach spôsobí kalamitu všade okolo nás. Výstava má aj tento podtext. Všetkých pozývam,“ dopĺňa 2. zástupca primátora Milan Lichý.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora