Aktuality

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 13.8.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 6. 8. 2021

 

POZVÁNKA

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zvolávam

V. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 13. august 2021 (piatok) o 13.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica v znení VZN č. 2/2021 a VZN č. 4/2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2019 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2021 o určení výšky príspevkov pre

školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2021 o určení spádových materských

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia

realizácie a spolufinancovania projektu „Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
3. riaditeľa MBB a.s.
4. vedúcich zamestnancov MsÚ
5. náčelníka MsP
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia