Aktuality

Pamiatkový úrad SR súhlasí s návrhom revitalizácie parku, vrátane stredového priestoru

mestský park 1

Revitalizácia mestského parku patrí k projektom, o ktoré sa mesto Banská Bystrica zaujíma dlhodobo. Cieľom navrhnutej obnovy je zachovanie kompozičného charakteru a prírodnej hodnoty vzrastlých stromov. Prinavrátiť park do kultúrnej podoby a humanizovať jeho prostredie pre obyvateľov mesta, priviesť do neho život a zlepšiť jeho mikroklimatické podmienky. Nakoľko Mestský park na Tajovského ulici je národná kultúrna pamiatka, projekt revitalizácie musel schváliť aj Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica. Aj napriek súhlasu tejto odbornej inštitúcie bol zo strany fyzickej osoby podaný podnet na preskúmanie predmetného záväzného stanoviska. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sa však v tejto veci priklonil na stranu samosprávy a Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

Samospráva sa už niekoľko rokov usiluje získať právoplatné povolenie na revitalizáciu mestského parku od príslušných úradov. Konania sa však neustále naťahujú pre opakujúce sa odvolania jednej fyzickej osoby a Združenia domových samospráv vedeného dobre známym “aktivistom“ Marcelom Slávikom. Na základe týchto odvolaní sa natiahol napríklad celý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o EIA o viac ako deväť mesiacov. Až následne mohlo mesto požiadať príslušný stavebný úrad o začatie stavebného konanie.

Už v roku 2018 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica vydal rozhodnutie a súhlasné záväzné stanovisko k celému projektu, ktoré bolo podmienkou pre začatie procesu obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Po vyše troch rokoch, s cieľom zastaviť navrhovanú revitalizáciu, bol však na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky fyzickou osobou podaný podnet na preskúmanie tohto záväzného stanoviska, nakoľko podľa názoru sťažovateľky nebolo v súlade s podmienkami pamiatkovej ochrany. Na základe tohto podnetu nemohli stavebné úrady ďalej pokračovať v konaní, ktoré bolo opätovne na niekoľko mesiacov zabrzdené.

Dňa 19. marca 2021 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodol, pričom sa nestotožnil s námietkou uvedenou v podnete a nesúhlasil ani s tvrdením, že realizáciou navrhnutej obnovy parku nebude zachovaný a prezentovaný jeho pôvodný tvar. Naopak, táto najvyššia odborná inštitúcia zaoberajúca sa ochranou pamiatok na Slovensku zastáva názor, že návrh riešenia revitalizácie mestského parku sa podriaďuje pôvodnej historickej koncepcii parku a realizácia obnovy podľa projektu nezmenší pamiatkové hodnoty predmetnej národnej kultúrnej pamiatky. Hlavným nositeľom týchto hodnôt je vegetačná zložka a stavebné objekty v parku ako mobiliár, osvetlenie či fontány sú jej podriadené.

„Obnova parku na Tajovského ulici patrí k najdiskutovanejším témam v našom meste. Po viacerých útokoch na samosprávu a po rôznych diskusiách na sociálnych sieťach som rád, že najväčšia garancia pamiatkovej ochrany na Slovensku nám dala za pravdu a potvrdila, že projekt revitalizácie mestského parku  je v súlade so všetkými pravidlami obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Tento priestor má obrovský potenciál a naším dlhoročným cieľom je zrevitalizovať park po estetickej stránke, k čomu patria nové chodníky, mobiliár a osvetlenie, ale aj ošetriť staré dreviny a dosadiť do tohto priestoru novú zeleň,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Najviac námietok pri predstavení projektu obyvateľom dostala samospráva k novému altánku. Podľa rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je navrhnutý centrálny priestor na mieste dreveného altánku multifunkčný s funkciou zhromažďovacieho priestoru či drobného námestia pre malé kultúrne a spoločenské aktivity. Jeho dominantou je novo navrhovaný altánok rozdelený na javisko a hľadisko, ktorý je doplnený o prvky drobného mobiliáru. Navrhovaným riešením bude zachovaný centrálny priestor parku, ktorý ale svojou otvorenosťou bude môcť byť využívaný aj na iné formy aktivít, napr. hudobných. Po preskúmaní Pamiatkový úrad SR nezistil žiadne dôvody na zmenu alebo zrušenie záväzného stanoviska k mestskému parku, ktorý vydal Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica ešte v roku 2018. Vďaka tomuto rozhodnutiu môže samospráva pokračovať v plánoch na revitalizáciu. Aktuálne tak opäť prebieha stavebné konanie a v prípade, že mesto získa právoplatné stavebné povolenie, požiada o financovanie celého projektu z eurofondov.

Starý drevený altánok, ktorý je po rokoch v zlom technickom stave a z pohľadu užívateľnosti nespĺňa súčasné nároky na jeho kultúrno-spoločenské využitie podľa mnohých obyvateľov k parku patrí. Keďže pre viacerých Banskobystričanov predstavuje spomienku na časy minulé, samospráva sa rozhodla, že zostane zachovaný a jeho autentická kópia sa umiestni k novému detskému ihrisku. Bude bezbariérový a vznikne v ňom priestor na oddych pre rodičov a verejná knižnica.

 

Mgr. Dominika Mojžišová
Kancelária primátora