Aktuality

Obnovené škôlky dosahujú významné úspory na energiách a prevádzkových nákladoch, mesto chce v tomto trende pokračovať

Materská škola na Uhlisku

Mesto Banská Bystrica má za sebou päť úspešne zrealizovaných projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov zameraných na obnovu budov a úsporu energií, vďaka čomu sa znížili náklady na ich prevádzku. V záujme samosprávy je v tomto trende pokračovať a v novom programovom období využiť príležitosti získať ďalšie eurofondy na obnovu svojich nehnuteľností. Aby bolo mesto čo najlepšie pripravené, podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z  Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov 33 objektov vo vlastníctve mesta.

Počas minulých rokov sme boli úspešní a získali sme eurofondy na komplexnú rekonštrukciu niekoľkých materských škôl. Okrem rozširovania kapacít sme sa zamerali na zníženie energetickej náročnosti objektov škôlok, čo nám prinieslo už aj prvé výsledky. Nielenže sme v uplynulom roku ušetrili na energiách, ale dokázali sme znížiť náklady na prevádzku obnovených škôlok o viac ako 60 000 eur,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Stavebné práce v projektoch znižovania  energetickej náročnosti sa zamerali na zateplenie, výmenu okien, dverí, zdrojov osvetlenia. Komplexne sa obnovil vykurovací systém a systém distribúcie teplej vody. Zároveň sa inštaloval systém núteného vetrania s rekuperáciou, tepelné čerpadlá a merače riadenia spotreby energie. Výsledky v podobe úspor energií sa začali prejavovať okamžite.

Za rok 2020 sme v obnovených materských školách ušetrili spolu 654 MegaWatthodín tepelnej energie pre potreby ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. V porovnaní s rokom 2017, keď sme sa rozhodli ísť do týchto projektov, dosahuje úspora v teple 52 percent, čo vo finančnom vyjadrení znamená zníženie nákladov na prevádzku v  v desaťtisícoch eur. Pri sledovaní vplyvu na životné prostredie môžeme konštatovať, že sme znížili množstvo emisií CO2 o 130 ton,“ hovorí energetik mesta Ivan Drgoňa.

Obnovovať budovy v majetku mesta, znižovať spotrebu základných energií, šetriť finančné prostriedky znižovaním prevádzkových nákladov a v maximálnej miere prispievať k zníženiu uhlíkovej stopy a ochrane životného prostredia, to je cesta, v ktorej chce Banská Bystrica pokračovať. Žiada preto o eurofondy na vypracovanie energetických auditov svojich budov.

Tieto audity budú zamerané na možnosť využitia Garantovanej energetickej služby, ktorá bola v minulosti  na verejnosti známa ako EPC projekty Energy Performance Contracting. Pomenovanie sa síce zmenilo, no podstata zostala tá istá. Investičný náklad a služby s tým spojené sú splácané z dosiahnutých úspor. Audítor bude musieť posúdiť aktuálny stav budovy a navrhnúť opatrenia nielen na zníženie energetickej náročnosti, ale i zvážiť možnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie,“ dopĺňa energetik mesta.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora