Aktuality

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2022

MsZ 7.12.2021

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili rozpočet mesta na budúci rok v objeme 97 mil. EUR. Jeho súčasťou sú legislatívne a zmluvné povinnosti, ktoré sú zabezpečené i napriek zdražovaniu elektrickej energie, inflácii či novým legislatívnym povinnostiam. V roku 2022 mesto plánuje dokončiť mnohé významné investície a zároveň začne prípravu na najrozsiahlejší investičný rozvoj za posledných 30 rokov. 

„V roku 2021 bola pre nás počas boja s druhou a treťou vlnou pandémie veľmi dôležitá udržateľnosť vitálnych funkcií mesta, čo sa nám aj podarilo vďaka dobrému hospodáreniu z minulých rokov. Práve preto sme mohli venovať veľkú energiu realizácii plánovaných investícií. V tomto chceme pokračovať aj naďalej. V roku 2022 nás čaká realizácia mnohých projektov, ktoré budú financované nielen z mestského rozpočtu, ale aj zo získaných európskych zdrojov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Patrí do nich kľúčový dopravný dokument – plán udržateľnej mobility mesta, cyklomost v Radvani ponad rýchlostnú cestu R1, výstavba cyklotrás, rekonštrukcia zastávok MHD, modernizácia svetelnej signalizácie na hlavnom cestnom ťahu popri Hrone, rekonštrukcia materskej školy na Šalgotarjánskej ulici, vybavenie odborných učební vo všetkých základných školách, vnútrobloky Tatranská – Sitnianska a Tulská, výstavba nájomných bytov na Ďumbierskej ulici, odkúpenie Domu kultúry, projekty v rámci reakcie na zmenu klímy a mnohé iné.

„Dôležitou témou sú aj zelené opatrenia a zvyšovanie kvality verejných priestorov. V roku 2021 sme organizovali verejné participatívne stretnutia s obyvateľmi na tému zelených sídlisk. V roku 2022 budeme pokračovať prípravou projektovej dokumentácie, ktorú opätovne prerokujeme s obyvateľmi v jednotlivých mestských častiach. Dôležitými sú aj plánované revitalizácie Mestského parku a Parku Radvanských, ako aj príprava komplexnej rekonštrukcie Námestia Slobody,“ dodáva primátor.

Samospráva v budúcoročnom rozpočte plánuje investície do základnej infraštruktúry vrátane parkovacej politiky, rekonštrukcie chodníkov či športovísk. Plánujú sa zrealizovať rekonštrukcie ciest Lazovná – Bottova – Medený Hámor, Bakossova, Tajovského, Bernolákova a Poľná. Na jar sa naplno rozbehne už začatá rekonštrukcia cesty a chodníkov v úseku od Kyjevského námestia cez Nové Kalište – THK až po kruhový objazd na Tajovského ulici.

„Budúci rok plánujeme zrealizovať aj výstavbu dvoch kruhových objazdov pri Mestskom parku a v križovatke pri Medenom hámri. V rámci chodníkov pripravujeme rekonštrukciu napr. na Tatranskej, Kráľovohoľskej a Okružnej ulici čí výstavbu nových v Kremničke, Uľanke, Kostiviarskej a na Pršianskej terase. Vybudujeme nové inkluzívne detské ihrisko v Radvani či hokejbalové a skate ihrisko na Uhlisku. Začať s prácami plánujeme aj na parkovisku za Tatranskou ulicou,“  uvádza viceprimátor Jakub Gajdošík.

Príprava návrhu rozpočtu bola zahájená začiatkom júla 2021. Po zbere dát došlo k rokovaniam so zástupcami odborných útvarov MsÚ. Súčasťou procesu prípravy boli stretnutia so štatutármi základných škôl a ďalších mestských organizácií a spoločností. Následne prebiehali rokovania na úrovni manažmentu mesta s cieľom predložiť vyrovnaný rozpočet ponímajúci zákonné povinnosti a plánovaný rozvoj, čo bolo, vzhľadom na zdražovanie a novú legislatívu, mimoriadne náročné.

„O vyrovnanom návrhu rozpočtu rokovali všetky odborné komisie mestského zastupiteľstva aj za účasti verejnosti. Niekoľkokrát sa stretla Komisia mestského zastupiteľstva pre ekonomický rozvoj, ktorá bola ekonomickému odboru MsÚ nápomocná najmä v procese kreovania a nastavenia úverovej politiky mesta,“ uvádza prednostka mestského úradu Marica Koreňová.

Úroveň zadlženia mesta nám dovoľuje čerpanie výhodných úverov s najnižšími úrokovými sadzbami. Čerpanie úverov na aktuálne investície sa skladá z výdavkov na realizáciu rozbehnutých EÚ projektov, ktoré sa nám vo väčšine vrátia v prijatých refundáciách vo výške 1,5 mil. EUR. Tieto mesto použije na mimoriadne splátky úverov. Výstavba nájomných bytov na Ďumbierskej ulici je krytá novým komerčným úverom v objeme 1,7 mil. EUR, pričom predmetný úver bude splácaný z prijatého nájomného od nájomníkov.  Ostatné investície vo výške cca 950 tis. EUR sú naviazané napríklad na už vypracovanú projektovú prípravu v rámci infraštruktúry, a teda na pokračovanie formou realizácie.

„Zároveň sa pripravujeme na nové programové obdobie s výhľadom možnosti získania najväčšieho objemu externých zdrojov do nášho mesta v histórii, takmer v sume 60 mil. EUR. To ale podmieňuje veľké investície do projektovej prípravy či spolufinancovania, pričom aktuálne kalkulujeme s úverovým objemom vo výške 16 mil. EUR. Dôležitejšie je ale stabilné nastavenie splácania úverov v budúcich rokoch, ktoré sme sa snažili nastaviť čo najkomfortnejšie a strategicky najudržateľnejšie s cieľom zachovania zdravého finančného fungovania nášho mesta. V porovnaní s aktuálnym objemom splátok istín vo výške 3 mil. EUR nastavujeme splácanie do budúcich rokov na priemernú úroveň 1,6 mil. EUR ročne. Týmto krokom vytvárame predpoklady na historický najväčší rozvoj nášho mesta v období 2023 až 2027 a zároveň vytvárame potenciálny priestor na ďalšie investície.“ uvádza Zuzana Detková, poverená vedením Ekonomického odboru.

Ďakujem všetkým poslancom, ktorí dnes schválili rozpočet na rok 2022. Nasledujúci rok bude náročný, no som presvedčený, že spoločnými silami dosiahneme plánovaný rozvoj,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Rozpočet na rok 2022 až 2024 je kreovaný s jednoznačnou myšlienkou –  prípravou a realizáciou najrozsiahlejšieho udržateľného rozvoja mesta Banská Bystrica za posledné desaťročia – so zabezpečením všetkých potrebných finančných predpokladov nielen vo vzťahu k roku 2022, ale aj do budúcich rokov.

Zuzana Detková
poverená vedením Ekonomického odboru