Aktuality

Mesto vykonalo štátny stavebný dohľad v objekte na Hornej ulici

Štatny stavebný dohľad 9.12.2021

Samospráva rešpektuje a podporuje podnikateľov, ktorí majú záujem realizovať svoje aktivity na území mesta. Niektorí z nich však nedodržiavajú právne predpisy, ani vydané nariadenia či povolenia. Týka sa to aj objektu na Hornej ulici č. 29 – 31, ktorý je súčasťou historického centra. Pre stavbu či rekonštrukciu v tejto oblasti je potrebné nielen stavebné povolenie, ale aj predchádzajúce stanovisko Krajského pamiatkového úradu. Dňa  9. decembra 2021 poverení zamestnanci stavebného úradu vykonali štátny stavebný dohľad s cieľom posúdiť rozsah stavebníkom zrealizovaných neodkladných zabezpečovacích prác, ktoré boli nariadené právoplatným rozhodnutím  stavebného úradu.

Na včerajšom štátnom stavebnom dohľade sa zúčastnili poverení zamestnanci stavebného úradu, v súčinnosti s poverenými zamestnancami Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Orgán štátneho stavebného dohľadu skonštatoval, že zrealizované stavebné práce a ich rozsah sa javia ako práce, ktoré nemožno bez  vykonania ďalších úkonov zo strany orgánu štátneho stavebného dohľadu kvalifikovať ako neodkladné zabezpečovacie práce v nevyhnutom rozsahu.

Po vyhodnotení skutkových okolností a  podkladov získaných z dnešného dohľadu,  orgán štátneho stavebného dohľadu posúdi potrebu vykonania ďalších úkonov, ktoré môžu prispieť  k zisteniu skutočného stavu veci, a na podklade ktorých bude možné prijať preukázateľné závery a štátny stavebný dohľad ukončiť,hovorí Filip Gašparec, právnik Stavebného odboru, Stavebného úradu mesta Banská Bystrica.

Čierne stavby nebudeme v našom meste tolerovať. Žiaľ, za mnohé nelegálne čierne stavby môže benevolentný Stavebný zákon, ktorý potrebuje novelizáciu. Nová vládou navrhovaná legislatíva je však pre mestá neprijateľná, na čo už dlhodobo upozorňujeme spolu s Úniou miest Slovenska. Množstvo pripomienok k predloženému návrhu vzniesli aj mimovládne organizácie. Napriek tomu, aj v prípade objektu na Hornej ulici postupujeme, a budeme naďalej postupovať v zmysle zákona a spravíme všetko preto, aby sa čierne stavby v našom meste stali minulosťou,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V súvislosti so stavebnými aktivitami na Hornej ulici č. 29 – 31 uložilo mesto Banská Bystrica na základe právoplatného rozhodnutia stavebníkovi peňažnú pokutu vo výške 5 000 eur, a to za neoprávnené odstránenie stavby bez povolenia stavebného úradu. Podobne ako v tomto prípade, aj do budúcna je samospráva pripravená po zistení a následnom preukázaní  protiprávneho konania, uplatňovať voči stavebníkom  nielen prostriedky správneho trestania, ale aj trestnoprávne inštitúty.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora