Aktuality

Mesto tento rok investuje do obnovy chodníkov takmer milión eur

Hviezdoslavova ulica

V meste pod Urpínom sa naďalej realizujú viaceré investičné akcie. Mnohé sa zameriavajú na obnovu nevyhovujúcich ciest, schodísk, no predovšetkým chodníkov. Miestne komunikácie sa zaraďujú do zoznamu opráv postupne podľa odborného posúdenia oddelenia miestnych komunikácií a inžinierskych sietí ako správcu miestnych komunikácií a podnetov od občianskych rád i výborov mestských častí. Práve do skvalitňovania chodníkov samospráva tento rok investuje takmer milión eur.

V rámci prvej etapy, na ktorú bolo vyčlenených 450 000 eur, sa tento rok podarilo zrealizovať obnovu chodníka ku krematóriu v Kremničke, chodníka na Kalinčiakovej ulici v Radvani popri objekte Slovenskej pošty  i chodníka na Radvanskej ulici č. 5 až 11. Na Fončorde sa práce zamerali na opravy chodníka na Wolkerovej a Jilemnického ulici. V Podlaviciach už zvyšuje komfort peších obnovený chodník na Gaštanovej ulici spolu s cestou a parkovacími plochami. Nový chodník je aj na Ďumbierskej popri Ružovej ulici smerom na Rudlovskú cestu, na Starej Tehelni pri materskej škole, na Hviezdoslavovej ulici, v Rakytovciach smerom k zastávke MHD i na ulici Československej armády popred Katastrálny úrad. Obnova chodníka už bola ukončená aj v lokalite od Tulskej č. 74 a od Moskovskej č. 42 po zastávku MHD nad Moskovskou ulicou.

„V druhej polovici septembra sa zameriame na avizovanú opravu vnútroblokovej komunikácie na Triede SNP č. 56 až 58. Poslanci mestského zastupiteľstva tento rok odsúhlasili aj navýšenie financií pre výbory mestských častí určených predovšetkým na stavebnú údržbu. Ďalších viac ako 420 000 eur bude v druhej etape tento rok investovaných, okrem iného, do obnovy ďalších nevyhovujúcich chodníkov,“ hovorí Renáta Hláčiková, vedúca  oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

Pôjde o:

  • chodník na Severnej ulici popri hlavnej ceste a chodník k bytovému domu č. 1
  • vnútroblokové komunikácie na Triede SNP č. 40 až 42
  • chodníky a vstupy na Sitnianskej ulici č. 1 – 33 a opravu cesty a parkovacej plochy na Sitnianskej č. 25 – 33
  • schodisko na Kyjevskom námestí
  • chodník od Sládkovičovej ulice po Radvanskú k základnej škole
  • chodník na Radvanskej č. 12 ꟷ 24
  • chodník na Ul. 9. mája, na Golianovej ulici
  • opravu chodníka na ulici Priehrada v Podlaviciach a chodníkov vo vnútroblokoch sídliska

V meste sa staráme o 204 kilometrov chodníkov a do zoznamu opráv ich zaraďujeme postupne podľa frekventovanosti či stavu poškodenia. Desiatky rokov zanedbávania dopravnej infraštruktúry sa ťažko dobiehajú, preto som rád, že aj tento rok sa nám podarilo vyčleniť nemalú sumu financií na ich obnovu. Nejde všetko naraz, chce to čas, trpezlivosť a peniaze,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Ďalší výber priorít v jednotlivých mestských častiach bude ukončený v krátkom čase po nacenení plánovaných aktivít. Okrem obnovy chodníkov sa aktuálne dokončuje rekonštrukcia Javorníckej ulice. Víťaz verejného obstarávania sa pripravuje aj na začatie obnovy Hutnej ulice. Dôvodom je nevyhovujúci technický stav vozovky, chodníka a odvodnenia miestnej komunikácie. Zároveň bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác na rekonštrukciu rozsiahleho úseku miestnej komunikácie  Moskovská od križovatky s Poľnou – Kyjevské námestie − Nové Kalište – Švermova – THK – Švermova až po okružnú križovatku pri Lidli.

Práce napredujú aj na výstavbe nového mosta do mestskej časti Iliaš. V poslednom období sa zameriavali na viazanie výstuže mostovky a betónovanie. Aj nové premostenie v Jakube, kde sa zrealizovali potrebné izolácie naberá čoraz reálnejšie kontúry.

 

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora