Aktuality

Mesto naďalej bojuje proti inváznym rastlinám

Zlatobyl_Zdroj ŠOP SR

Samospráva každoročne vyvíja aktivity v boji proti inváznym druhom rastlín, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie, biodiverzitu i zdravie obyvateľstva. Mesto nielenže pravidelne informuje obyvateľov o výskyte týchto rastlín a ich negatívnych vplyvoch, ale sa aj aktívne zapája do rôznych činností smerujúcich k ich odstraňovaniu či obmedzeniu šírenia. Tohtoročnú dobrovoľnícku aktivitu zameranú na elimináciu inváznych rastlín plánuje mesto zorganizovať dňa 13. septembra 2021 o 13:00 hod. v Laskomerskej doline. Podporí tak iniciatívu Svetový čistiaci deň. Vítaný je každý, kto chce podať pomocnú ruku.

Banskobystrická samospráva aj tento rok vykonala viacero aktivít na elimináciu inváznych rastlín. Mnoho z nich sa však nachádza na cudzích pozemkoch, preto samospráva pravidelne adresuje výzvy a podnety na odstraňovanie nepôvodných druhov rastlín fyzickým aj právnickým osobám. Na informačných tabuliach a v Radničných novinách oddelenie životného prostredia mestského úradu pravidelne zverejňuje oznámenia s podrobným opisom odstraňovania inváznych rastlín spolu s fotografiami všetkých vyhlásených druhov, a informuje tiež o ich negatívnom vplyve na okolie.

Viaceré druhy inváznych rastlín v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty. Najčastejšie sa nachádzajú popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách, ale zasahujú aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev, resp. ich biotopov,“ objasňuje Beata Kostúrová, vedúca Oddelenia životného prostredia MsÚ v Banskej Bystrici.

Pozitívnym príkladom, ako sa má správca o svoje pozemky starať, je Poľnohospodárske družstvo Podlavice, ktoré trávne porasty pravidelne kosí a obmedzuje tak výskyt inváznych druhov rastlín. Na rozsiahlej mokradi v Laskomerskej doline, ktorá je v nájme družstva sa za ostatné roky v nemalej miere zvyšoval výskyt zlatobyle kanadskej (Solidago canadensis). Tá zamedzuje rastu prospešných a chránených druhov rastlín čeľade vstavačovitých – orchideí.

Všetkým správcom, ktorí sa patričným spôsobom starajú o svoje nehnuteľnosti patria slová vďaky a uznania. Zároveň aj zo strany mesta chceme, podobne ako vlani, naďalej prehlbovať ako vzor zodpovednosti aj tradíciu dobrovoľníctva, pri organizovaní aktivít v tejto oblasti, ku ktorým prizývame aj ďalšie organizácie či zamestnancov Záhradníckych a rekreačných služieb, mestského úradu, Mestských lesov Banská Bystrica a pod., “ dopĺňa Milan Lichý, 2. zástupca primátora.

Mesto podporí iniciatívu k Svetovému čistiacemu dňu aktivitami na obmedzenie výskytu inváznych rastlín v pondelok, 13. septembra o 13:00 hod. v Laskomerskej doline. Aktívna pomoc obyvateľov nášho mesta je viac než vítaná.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora