Aktuality

Mesto hľadá zhotoviteľa na rozsiahlu rekonštrukciu troch dôležitých dopravných úsekov

cesta pri zariadení pre seniorov Krivánska

Začiatkom marca vypísalo mesto výzvu na predkladanie ponúk v súvislosti s rozsiahlou rekonštrukciou troch vozoviek, ktoré patria medzi dôležité dopravné tepny v Banskej Bystrici. Vedú k zdravotníckym zariadeniam, službám občianskej vybavenosti či k bytovým domom.  Stavebnými úpravami plánuje samospráva odstrániť v prvej etape nevyhovujúci stav Partizánskej cesty, Hornej a Javorníckej ulice, celkom v dĺžke  1,5 kilometra. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na tento účel čerpanie časti prijatého úveru v objeme max. 1,5 mil. eur, pričom konečná potreba finančných prostriedkov sa ukáže až po ukončení verejného obstarávania.  Mesto avizuje, že na základe diagnostiky ciest realizovanej na jeseň 2020 pripravuje aj ďalšie zámery rekonštrukcie poškodených úsekov miestnych komunikácií.

 Vysúťaženému zhotoviteľovi poslúži ako podklad projektová dokumentácia, ktorú sme si dali vypracovať ešte minulý rok. Stavebné práce sa zamerajú na výmenu starého asfaltu, obnovu funkčnosti dažďovej kanalizácie, poklopov na kanalizačných šachtách a mrežiach na uličných vpustoch, ktoré v prípade silných zrážok spôsobujú problémy. V záverečnej fáze dôjde k obnove zvislého a vodorovného dopravného značenia. Verím, že verejné obstarávanie prebehne bez problémov a v lete sa budeme môcť pustiť do rekonštrukcie,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Rekonštrukcia Partizánskej cesty sa začne pri hlavnej budove Slovenskej pošty,  tesne za križovatkou s ulicou 29. augusta v smere do mesta. Úsek ďalej prechádza po Partizánskej ceste popred obchody, cez križovatku s ulicou Cesta k nemocnici až na križovatku s ulicami Horná a Československej armády. Zrekonštruuje sa vozovka popred mestský úrad, poza polikliniku, ako aj prepoj, ktorý sa nachádza pred zdravotníckym zariadením.

Rekonštrukcia Hornej ulice sa začne pri Slovenskej pošte na Námestí Š. Moysesa a pokračovať bude po budovu Hungárie. Rekonštruovať sa budú obe vetvy vozovky okolo existujúceho pásu zelene, vrátane prepoja popred Hungáriu.

Rekonštrukcia Javorníckej ulice sa začne pri vchode č. 45 a pokračovať bude až po križovatku s Karpatskou ulicou. Súčasťou stavebných prác je aj obnova chodníkov od vchodu č. 25, ktorá spočíva vo výmene obrusnej vrstvy a lokálnej výmene podložia.  Zároveň sa zrealizuje výmena odvodňovacieho žľabu s pridaním uličnej vpuste popri  vchodoch č. 23 až 11.

Javornícku ulicu budeme musieť rekonštruovať po úsekoch, aby sme nevyblokovali všetky parkovacie miesta. Veríme, že keď dôjde k samotnej rekonštrukcii, obyvatelia s nami budú spolupracovať a budú nám nápomocní. Súčasťou rekonštrukcie sú aj opravy parkovacích státí zo zatrávňovacích panelov, kde opravíme podložie a položíme nový asfalt,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria