Aktuality

Mestá Banská Bystrica a Zvolen sa chcú zodpovedne rozhodnúť

IMG_6091

Spôsob budúceho čerpania eurofondov v ďalšom programovom období pre mestá Banská Bystrica a Zvolen je stále otázny. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) doposiaľ nezodpovedalo štatutárom oboch miest zásadné otázky, a najmä fakt, prečo im je v súvislosti s čerpaním Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2021 až 2027 bezprecedentne zamedzované vytvorenie dvoch samostatných území udržateľného mestského rozvoja (UMR) ꟷ UMR Banská Bystrica a UMR Zvolen, a to aj napriek tomu, že obe samosprávy spĺňajú všetky podmienky zadefinované metodikou vypracovanou Sekciou regionálneho rozvoja MIRRI SR ako odporúčanie pre postup miestnej a regionálnej samosprávy. Príslušný rezort zároveň opakovane nesprávne tvrdí, že takýto postup vytvorenia spoločného UMR BB ꟷ ZV presadzovala aj Únia miest Slovenska (ÚMS). Práve tá však z dôvodu nespolupráce a nedostatočnej komunikácie zo strany predstaviteľov MIRRI SR vypovedala „Memorandum o spolupráci“, ktoré uzavrel ešte v januári 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (terajšie MIRRI SR) spolu so Združením SK 8 a ZMOS.  

MIRRI SR tvrdí, že v prípade, ak Banská Bystrica a Zvolen nevytvoria spoločný UMR BB – ZV, prídu o možnosť čerpať pre svoje mestá Európske štrukturálne a investičné fondy.  Pritom mestá postupovali v súlade s metodikou MIRRI SR, ktorá hovorí o tom, že každé mesto, ktoré má viac ako 40 000 obyvateľov je jadrovým mestom a môže sa uchádzať o eurofondy cez svoj vlastný UMR.  Ak by mestá akceptovali návrh MIRRI SR, Banská Bystrica by bola jediným krajským mestom, ktoré by nemohlo využiť tento nástroj ꟷ UMR na svoj rozvoj.  Banskobystrický primátor Ján Nosko s primátorkou mesta Zvolen Lenkou Balkovičovou  spoločne deklarujú, že pre svoje mestá chcú len to najlepšie a v žiadnom prípade nie je ich cieľom pripraviť obe mestá o významný zdroj financovania rozvojových projektov.

Zvolen a Banská Bystrica nikdy neboli nepriatelia, ale dobrí susedia s ochotou spolupracovať a hľadať spoločné riešenia. S pani primátorkou Zvolena máme dobré vzťahy a určite nechceme, aby sa nesprávne interpretovali. Ako dve najväčšie mestá v Banskobystrickom kraji sme splnili podmienky odporúčanej metodiky MIRRI SR. Vytvorenie spoločnej stratégie UMR je nám ako autonómnym samosprávam vnucované, a to bez predchádzajúcej dohody a odbornej diskusie. Násilné spájanie autonómnych mestských samospráv a ich sociálno-ekonomických partnerov do nových spoločných štruktúr nemôže byť urýchľované, a už vôbec nie vynucované. Partnerstvo môže vzniknúť len dobrovoľne, zdola. Naďalej voláme po vytvorení dvoch samostatných UMR Banská Bystrica a UMR Zvolen podobne, ako je to v prípade oveľa menších miest na Slovensku,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Vytvorenie spoločného UMR BB – ZV by podľa primátora Jána Noska zásadným spôsobom komplikovalo situáciu jednotlivým zastupiteľstvám a zaťažilo by odborné útvary množstvom administratívnych úkonov. Mesto Banská Bystrica má už vytvorenú stratégiu svojho UMR BB v programovom období 2014 ꟷ 2020, v ktorej má zadefinované projekty a priority na rozvoj spádovej oblasti mesta a 16-tich obcí. Cieľom Banskej Bystrice je v ich napĺňaní pokračovať a obohatiť ich o ďalšie v nasledujúcich rokoch. Mesto Zvolen je v tomto smere „nováčik“, a aj preto si schválilo v uplynulom roku na svojom zasadnutí MsZ v zmysle metodiky MIRRI SR vytvorenie samostatného UMR Zvolen.

Posledné dni vnímame rozdielne stanoviská a rôzne odkazy, ktoré ako keby kreovali konflikt medzi Zvolenčanmi a Banskobystričanmi. Nie je tomu tak.  Je pravda, že máme s pánom primátorom rozdielny názor na vec, ale ten pramení z toho, že Banská Bystrica už v tomto rozpočtovom období 2014 – 2020 svoj UMR má, a má s tým skúsenosti.  Mesto Zvolen má úplne inú pozíciu, iný východiskový bod, a vôbec to nemá nič spoločné s nejakým konfliktom medzi naši mestami. V rámci metodiky vydanej MIRRI SR sme zistili, že aj my by sme mohli mať šancu získať zdroje z európskych fondov práve prostredníctvom samostatného UMR. Pre menšie mestá je to niečo nové, preto sme sa iniciatívne zapojili a v minulom roku sme rozhodli o tom, že založíme vlastný UMR. Oddelene sme pripravovali vstupné správy a podali sme si žiadosť o vytvorenie vlastného UMR  s tým, že otvárame novú kapitolu a nevyhýbame sa ani spolupráci s Banskou Bystricou. Pripravili sme oba varianty a ide nám len o tom, aby sme obhájili pre celý náš región čo najviac finančných prostriedkov. Rešpektujeme aj stanovisko Banskej Bystrice, že chcú ísť do vytvorenia samostatného UMR, čo je legitímne a prirodzené,“  dopĺňa primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

Historicky nemožno poprieť divergenciu Zvolena smerom na juh, a naopak, rozvojový odklon Banskej Bystrice smerom na sever a východ. Tieto tendencie zohľadňuje aj zámer Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vytvoriť dva strategicko-plánovacie regióny (SPR), pričom v jednom je Banská Bystrica spolu s Breznom a v druhom Zvolen, Detva a Krupina. Sú to územia, pre ktoré sú v rámci PHSR BBSK definované špecifické stratégie. „Takto prirodzene tieto mestá tendujú, sú to ich spádové oblasti. Obe naše mestá majú obrovské deficity v základnej infraštruktúre, ktoré potrebujeme dobudovať v našom spádovom území,“ dopĺňa Nosko.

Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček vylučuje, že by mestá Banská Bystrica a Zvolen prišli o eurofondy v prípade, že pôjdu cestou dvoch samostatných UMR.

To, že sa tu vyvolal tento zdanlivý konflikt medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, ktorý neexistuje, je absolútnou chybou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Keď si prečítam stanovisko z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Zvolene, tak mi je smutno. Poslanci, ktorí najlepšie vedia, na čele s primátorkou, čo presne chcú v meste a s okolitými obcami robiť a mať pod svojou kontrolou, citujú v stanovisku predstaviteľov MIRRI, ktoré je schopné povedať, že ak sa Banská Bystrica a Zvolen nedohodnú na vytvorení spoločného UMR, prídu mestá o eurofondy. Je to dirigizmus a arogancia moci. Ak sa raz mestá v zmysle príslušných nariadení a metodiky EÚ pre túto agendu rozhodnú, že chcú mať samostatný UMR lebo spĺňajú podmienky, tak štát to má akceptovať. Vylučujem scenár, že by Európska komisia povedala, že keď sa nespoja, nedostanú peniaze. Únia miest Slovenska stojí za Banskou Bystricou aj za Zvolenom. Myslíme si, že samostatný UMR má byť aj pre Bystricu aj pre Zvolen a nedovolíme, za žiadnych okolností, aby toto rozhodnutie, ktoré urobili legitímne obidve zastupiteľstvá a obaja primátori, malo nejaké finančné dopady na tieto mestá a tento región,“ dopĺňa prezident ÚMS Richard Rybníček.

Záznam z mediálneho brífingu

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria